Zestawienia bibliograficzne

Tutaj możecie Państwo zapoznać się z zestawieniami bibliograficznymi w zakresie tematów wymienionych poniżej (alfabetycznie). Pliki do pobrania są w formacie pdf.


lista zaktualizowana 13.08.2011 listopada - Narodowe Święto Niepodległości scenariusze uroczystości szkolnych

Absencja szkolna

Adaptacja dziecka do przedszkola

Aktywne formy wykorzystania wolnego czasu

Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych

Angielski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Animaloterapia

Anoreksja i bulimia

Arteterapia - choreoterapia, dramaterapia, filmoterapia

Arteterapia - muzykoterapia, rytmikoterapia

Aspiracje młodzieży

Asystent rodziny

Autoagresja, samouszkodzenie

Autorytet w wychowaniu i zachowaniu

Autyzm

Autyzm i zespół Aspergera - literaura dla rodziców i opiekunów

Awans zawodowy nauczyciela

Bezpieczeństwo dziecka

Biblioterapia

Coaching, mentoring, tutoring

Cukrzyca

Cyberprzemoc

Czytanie ze zrozumieniem

Czytelnictwo

Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych

Dojrzałość szkolna

Dopalacze

Dorosłe dzieci alkoholików

Diagnoza psychopedagogiczna

Dla niepodległej

Domy Pomocy Społecznej

Doradztwo zawodowe

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia

Dzieci i młodzież niedosłysząca i niesłysząca

Dzieci i młodzież słabowidząca i niewidoma

Dzieci inne - mózgowe porażenie dziecięce

Dziecko sześcioletnie w szkole

Dziecko z FAS w szkole i w domu

Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu

Dziecko z zespołem Downa

Dzień nauczyciela

Dzień Ojca

Dyskalkulia

Edukacja domowa

Edukacja dorosłych

Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Edukacja integracyjna i włączająca

Edukacja matematyczna przedszkolaka

Edukacja teatralna

Empatia - współodczuwanie

Escape room w edukacji

Etyka zawodu nauczyciela

Film w edukacji i edukacja filmowa

Fonoholizm

Frazeologia, czyli twardy orzech do zgryzienia

Gdy odchodzi ktoś bliski

Gerontologia - starzenie się człowieka

Gimnastyka korekcyjna

Gry komputerowe

Gry planszowe w nauczaniu i wychowaniu

Hazard

Hejt, mowa nienawiści

Henryk Sienkiewicz

Humanizm

Humor w edukacji

Integracja sensoryczna

Internet jako narzędzie edukacyjne

Ja i mój zawód

Jak się uczyć, by się nauczyć

Jak zachęcić uczniów do czytania

Jan Paweł II

Jan Paweł II - scenariusze zajęć

Jąkanie - emocje, które przeszkadzają mówić

Języki obce w przedszkolu

Juliusz Słowacki

Kara i nagroda w wychowaniu

Katyń 1940

Komiks

Koncentracja uwagi

Konkursy czytelnicze

Konstytucja 3 Maja - scenariusze imprez rocznicowych

Krytyczne myślenie

Krzyżówki jako forma popularyzacji czytelnictwa

Kształcenie na odległość

Logopedia - z problematyki terapii mowy

Logopedia - z zagadnień wspomagania dzieci

Manipulacja, psychomanipulacja

Metoda ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

Motywowanie do nauki

Mutyzm

Myślenie twórcze

Nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

Niepełnosprawni umysłowo i ich seksualność

Niepowodzenia szkolne - zapobieganie i przeciwdziałanie

Nieśmiałość

Nowe zagrożenia

Nowy uczeń w klasie

Ocenianie kształtujące

O dziedzictwie kulturowym z dziećmi i młodzieżą

Opuszczeni - dzieci ulicy

Osobowość nauczyciela

Otyłość i nadwaga

Papieroplastyka

Pedagog szkolny

Pedagogika Marii Montessori

Poczucie własnej wartości

Praca kuratora

Praca z dzieckiem trudnym

Prawa dziecka

Problematyka samobójstw wśród młodych ludzi

Przemoc domowa

Przemoc i agresja w szkole

Przyjęcie w poczet czytelników

Publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji w zbiorach Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

Reklama w życiu dziecka

Rodzina zastępcza

Rola ojca w wychowaniu

Rysunki dzieci

Ryszard Kapuściński - cesarz reportażu

Samotność dziecka

Socjalizacja, czyli uspołecznianie

Społeczna rola babci i dziadka w rodzinie

Spotkania z rodzicami - wywiadówki

Stres ucznia - jak potwora uczynić przyjacielem

Świetlica sojusznikiem szkoły

Terapia zajęciowa

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczymy nowocześnie - WebQuest

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wielkanoc

Więź rodzinna

Wolontariat

Wpływ gier i zabaw na rozwój dziecka

Wspieranie wychowawców szkół - bezpieczna szkoła

Współpraca z rodzicami

W świecie uczuć i emocji

Wychowanie do wartości

Wychowanie do wartości - altruizm i prospołeczność

Wychowanie do wartości: dobro i piękno

Wychowanie do wartości: godność, szacunek

Wychowanie do wartości: kształtowanie postaw obywatelskich

Wychowanie do wartości: ku mądrości

Wychowanie do wartości - miłość i pedagogika serca

Wychowanie do wartości - o patriotyzmie w szkole

Wychowanie do wartości - prawda i sprawiedliwość

Wychowanie do wartości - szczęście

Wychowanie do wartości - wokół tolerancji

Wychowanie do wartości - wolność i odpowiedzialność. Wolność w pedagogice

Wychowanie do wartości - życ w przyjaźni, mieć przyjaciół

Wychowanie do wartości - wychowanie dla pokoju

Wychowawcza rola biblioteki

Wypalenie zawodowe

Zabawka w życiu dziecka

Zaburzenia emocjonalne

Zaburzenia okresu dorastania

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zakończenie roku szkolnego

Zarządzanie szkołą

Zdolne dziecko

Zespół ADHD

Zespół Aspergera

Z Herbertem na lekcji

Z Reymontem na lekcji

Z Julianem Tuwimem w przedszkolu i szkole