<

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Doręczanie dokumentów elektronicznych do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie.


Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.


W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy go  wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.


Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej można złożyć do Zespołu Orzekającego wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii.


Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3-6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743), uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.