>> AKTUALNOŚCI <<Informacja dla KLIENTÓW Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

W związku z rozpoczynającym się okresem urlopowym uprzejmie informujemy, że

NIE ODBĘDA SIĘ

posiedzenia Zespołu Orzekającego zaplanowane na dzień:

- 10 lipca 2020

- 7 sierpnia 2020

Pozostałe zaplanowane posiedzenia Zespołu Orzekającego działającego w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

BĘDĄ REALZOWANE TERMINOWO, ZGODNIE Z PODANYM HARMONOGRAMEM

Za utrudnienia przepraszamy


01.07.2020Szanowni Państwo


Informujemy, że od dnia 11 maja 2020 r. wznawiamy w naszej Poradni stacjonarną formułę pracy tj. działalność diagnostyczno - konsultacyjną. Zadania realizowane będą w ściśle określonych warunkach sanitarnych, zgodnie z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.


Procedury pomogą zapewnić Państwu i naszym Pracownikom bezpieczeństwo, co w obecnej sytuacji stanu epidemii jest najważniejsze!


Prosimy o zrozumienie oraz zapoznanie się wytycznymi przygotowanymi dla naszych Klientów na stornie internetowej w zakładce aktualności lub bezpośrednio w placówce.


W trosce o zdrowie Państwa oraz Pracowników placówki prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw!


- kontaktujemy się telefonicznie:


89 - 649 - 24 - 35 lub 664 - 473 - 426


- kontaktujemy się mailowo:


sekretariat@pcre.ilawa.pl


Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii, orzeczenia: tj. zgłoszenie dziecka/ ucznia do poradni wraz z załącznikami, można także (poza osobistym dostarczeniem) przesyłać listownie na adres placówki:

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie, 14-200 Iława, ul. Kopernika 8a


Wzór zgłoszenie dziecka/ ucznia do poradni oraz wzory zaświadczeń i innych dokumentów dostępne są w zakładce druki do pobrania

- w razie wątpliwości prosimy przed złożeniem dokumentów o kontakt telefoniczny lub mailowy.W pierwszej kolejności.


wznawiamy bezpośrednią tj. w indywidualnym kontakcie z Klientem działalność diagnostyczno - konsultacyjną, w celu wydania opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, odpowiednich do ich potrzeb tj.:

Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

Opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

Opinii w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,

Opinii w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

Opinii w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

Orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,


Tak jak dotychczas.

prowadzone będą interwencje kryzysowe, indywidualne porady i konsultacje dla dzieci/ uczniów (i ich rodziców), wymagających natychmiastowej pomocy i wsparcia psychologicznego.


Terapie indywidualne, konsultacje małych dzieci.

terapie psychologiczne oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne, konsultacje i diagnoza małych dzieci (do 6 roku życia), z uwagi na konieczność utrzymania zasad sanitarnych w placówce, nadal będą realizowane jedynie zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Wstrzymujemy do odwołania.

do odwołania wstrzymujemy wszystkie zajęcia realizowane grupowo dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Niektóre zajęcia grupowe dla dzieci i uczniów/ rodziców będą realizowane zdalnie, w indywidualnym kontakcie ze specjalistą, z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku, licząc na Państwa wyrozumiałość Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie11.05.2020Informacja dla KLIENTÓW PCRE w Iławie


w celu umożliwienia przestrzegania wymogów dotyczących dystansu przestrzennego:


w punkcie informacyjnym może znajdować się 1 osoba


w sekretariacie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym albo z pracownikiem obsługi lub punktu informacyjnego) może znajdować się 1 osoba


w wypożyczalni biblioteki może znajdować się 1 osoba


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

Godziny pracy:

Poniedziałek: 07.15 - 16.00

Wtorek - Piątek: 07.15 - 15.15


Dyrektor przyjmuje interesantów:

Poniedziałek: 13.00 - 15.00

Środa: 08.00 - 12.00


Zapraszamy!


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie

Godziny pracy:

Poniedziałek - czwartek: 08.00 - 16.00

Piątek: 08.00 - 14.00


Czasowo ograniczamy:

Zajęcia prowadzone grupowo dla dzieci i uczniów, rodziców oraz nauczycieli


Zapraszamy!

Za utrudnienia przepraszamy


Zasady przyjmowania Klientów w celu zapewnienia im bezpieczeństwa - wytyczne ogólnie dostępne dla klientów:

Zabronione jest stawianie się na diagnozę/ terapię/ poradę/ konsultację z dzieckiem z objawami chorobowymi oraz jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik objęty jest kwarantanną lub nadzorem sanitarnym.

Zabronione jest stawianie się do Poradni rodziców/ opiekunów prawnych z objawami chorobowymi. Rodzic/ prawny opiekun/ dziecko z objawami alergii jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie w tym zakresie.

Przed wykonaniem badania dziecka/ ucznia w Poradni powinien być przeprowadzony wywiad telefoniczny  w celu  ustalenie występowania u danej osoby oraz dziecka objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę. Rodzic powinien przekazać istotne ze względu na zagrożenie epidemiczne informacje o stanie zdrowia swoim oraz dziecka/ ucznia.

Dziecko/uczeń stawia się do Poradni pod opieką jednego rodzica/ opiekuna prawnego.

Dziecko/ uczeń nie powinien zabierać do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Rodzice/opiekunowie prawni wraz z dzieckiem przychodzą na wyznaczony termin spotkania o umówionej godzinie (nie prędzej niż 10 min przed wyznaczoną godziną) i zgłaszają się do obsługi w celu weryfikacji.

Po wejściu na teren PCRE w Iławie Klient sygnalizuje swoje przybycie dzwonkiem i oczekuje na podejście wyznaczonego pracownika.

Rodzic/opiekun prawny musi zaopatrzyć siebie i dziecko w niezbędne środki ochrony osobistej tj. rękawice jednorazowe, osłonę zakrywającą nos i usta, ewentualnie przyłbicę.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Obowiązku zakładania lub zdejmowania rękawiczek nie mają osoby, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznych, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.

Przy wejściu do placówki, dokonuje się dezynfekcji rąk oraz prowadzony jest pomiar temperatury wszystkim klientom placówki termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika, przeprowadza się również ankietę aktualizacyjną z rodzicem.

Rodzic/ opiekun prawny po przybyciu do PCRE w Iławie podpisuje zgodę na pomiar temperatury dziecka, rodzica/ prawnego opiekuna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie diagnozy/ terapii/ konsultacji/ porady w ustalonych warunkach w danym dniu.

Za zgodą rodzica/opiekuna prawnego pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica. Na teren placówki oraz do wypożyczalni mogą wejść tylko te osoby, których temperatura ciała nie przekracza 38?C.

Rodzic/opiekun prawny poinformowany jest o warunkach pracy w Poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody na przedstawione warunki badania/ terapii/ porady/ konsultacji i zastosowania środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na ww. formę wsparcia.

W poczekalni rodzice/opiekunowie prawni/ dzieci/ uczniowie (poza rodziną) przebywają od siebie w odległości, co najmniej 2 metrów.

Nie zaleca się uczestniczenia w badaniu osób towarzyszących dziecku/ uczniowi, poza uzasadnionymi przypadkami, np. dziecko głęboko zaburzone, które nie może samo pozostać w poczekalni, dziecko płaczące.

Rodzic powinien zapewnić swojemu dziecku (zabrać ze sobą na badanie do poradni) przybory do pisania i/ lub do rysowania oraz zaopatrzyć swoje dziecko, (jeśli ukończyło 4. rok życia) w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Należy ograniczać poruszanie się klientów zarówno po gabinecie jak i po całej placówce, aby zminimalizować możliwość kontaktów społecznych. Przemieszczanie się po placówce osób z zewnątrz musi być uzasadnione.

Rekomendowane jest, aby w miarę możliwości rodzic/ opiekun prawny nie uczestniczył w diagnozie/ konsultacji.

Każdorazowe ponowne wejście do PCRE wiąże się z koniecznością dezynfekcji rąk.

Klienci mają łatwy dostęp do potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno -epidemiologicznej, służb medycznych.


Dyrektor PCRE w Iławie


08.05.2020Informacja dla KLIENTÓW Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie uprzejmie informuje, że ogranicza na czas do 4 maja 2020 roku funkcjonowanie placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Naszym klientom - dzieciom/ uczniom, rodzicom i nauczycielom udzielamy porad i konsultacji telefonicznie lub mailowo. Dla zainteresowanych klientów prowadzimy również regularną pomoc psychologiczno - pedagogiczną (m. in. zajęcia integracji sensorycznej, logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, terapie psychologiczne, inne zajęcia terapeutyczne) zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego - metodami i technikami kształcenia na odległość.

Natomiast wszystkie działania o charakterze pracy bezpośredniej, szczególnie diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej dla dzieci i uczniów, a także zajęcia grupowe w poradni oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone.


Wnioski o wydanie konkretnych dokumentów - orzeczeń, opinii, informacji o diagnozie można składać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem placówki lub specjalistami badającymi dziecko/ ucznia.


W sprawie zgłoszenia dziecka/ ucznia proponujemy kontakt w formie listu tradycyjnego- należy wypełnić tylko i wyłącznie ZGŁOSZENIE DZIECKA/UCZNIA do Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie (strona: http://www.pcre.ilawa.pl/wnioski.html punkt 1) i wraz z załącznikami (np. można dołączyć kopię wyników obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, w przypadku problemów zdrowotnych dziecka/pełnoletniego ucznia dołączyć do wniosku kopię wyników badań lekarskich/ zaświadczenie lekarskie), a następnie przesłać na adres naszej placówki.


Prosimy o kontakt indywidualny (bezpośrednio w naszej placówce) tylko w sprawach bardzo pilnych, niecierpiących zwłoki.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszą placówką:

Sekretariat - w godzinach 9.00 - 14.00

Wyznaczone dyżury specjalistów: w dniach 27 - 30 kwietnia 2020 r. w godzinach 9.00 - 12.00, w dniach 4 - 24 maja 2020 r. w godzinach 8.30 - 13.30

Harmonogram dyżurów poszczególnych specjalistów umieszczamy poniżej.

Telefon: 89 - 649 - 23 - 29

mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl

adres: 14-200 Iława, ul. Kopernika 8a


Dyżury specjalistów na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie 27.04.2020 - 30.04.2020
Grossmann Mariusz 27.04.2020, 28.04.2020 - 9.00 - 12.00
Kowalewska Anna 27.04.2020, 29.04.2020 - 9.00 - 12.00
Liskin Dorota 27.04.2020, 28.04.2020 - 9.00 - 12.00
Nierzwicka Małgorzata 27.04.2020, 30.04.2020 - 9.00 - 12.00
Rynkowska-Gabriel Magdalena 27.04.2020, 29.04.2020 - 9.00 - 12.00
Tasarz Eliza 27.04.2020, 28.04.2020 - 9.00 - 12.00
Walczak Aleksandra 27.04.2020, 30.04.2020 - 9.00 - 12.00
Woźniak Ewelina 27.04.2020, 29.04.2020 - 9.00 - 12.00
Wydra Mariola 27.04.2020, 30.04.2020 - 9.00 - 12.00

28.04.2020U W A G A informacja dla KLIENTÓW

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

Dnia 10 kwietnia 2020 roku (Wielki Piątek) PCRE w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie będzie czynna w godzinach:

8.00 - 12.00


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszą placówką:

Sekretariat - w godzinach 8.00 - 12.00

Wyznaczone dyżury specjalistów - w godzinach 8.00 - 12.00

Telefon: 89 - 649 - 23 - 29

mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


07.04.2020Informacja dla KLIENTÓW Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Iławie uprzejmie informuje, że zawiesza zajęcia na czas od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku z powodu zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów (COVID-19).


Naszym klientom udzielamy porad i konsultacji telefonicznie lub mailowo. Dla zainteresowanych klientów prowadzimy również regularną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w formie pomocy elektronicznej.


Natomiast wszystkie działania o charakterze pracy bezpośredniej: terapeutyczne, diagnostyczne dla dzieci i uczniów, zajęcia grupowe w poradni oraz w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zostają zawieszone.

Prosimy o kontakt indywidualny (bezpośrednio w naszej placówce) tylko w sprawach bardzo pilnych, niecierpiących zwłoki.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszą placówką:

Sekretariat - w godzinach 9.00 - 14.00

Wyznaczone dyżury specjalistów - w godzinach 9.00 - 12.00

Telefon: 89 - 649 - 23 - 29

mail: sekretariat@pcre.ilawa.pl


25.03.2020Komunikat

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną , którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320.


Z poważaniem

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Krzysztof Lipniewicz

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie


17.03.2020Archiwum