Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie


Oferta zajęć na rok szkolny 2022 - 2023


Diagnozowanie dzieci i młodzieży - prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania i nauczania*


Rodzaj badania

Specjaliści

Badanie psychologiczne

Bielawska Magdalena

Cieszewska Joanna – punkt diagnostyczno – konsultacyjny w Suszu

Grossmann Mariusz

Marońska Kinga

Rudnicka Monika

Surdykowska Edyta

Tasarz Eliza

Woźniak Ewelina

Badanie pedagogiczne

Białek Katarzyna – punkt diagnostyczno – konsultacyjny w Suszu

Iwasiów Marzena

Kowalewska Anna

Rynkowska – Gabriel Magdalena

Walczak Aleksandra

Wydra Mariola

Badanie logopedyczne

Białek Katarzyna – punkt diagnostyczno – konsultacyjny w Suszu

Ciżewska Magdalena

Rynkowska – Gabriel Magdalena

Walczak Aleksandra

Wydra Mariola

Badanie związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

Kowalewska Anna

Badania i obserwacje z zakresu Integracji Sensorycznej

Tasarz Eliza

Walczak Aleksandra

Badanie słuchu Screeningowym Audiometrem Tonalnym

Białek Katarzyna

Rynkowska – Gabriel Magdalena

Walczak Aleksandra

Badania przesiewowe programem „Słyszę”

Rynkowska – Gabriel Magdalena

Walczak Aleksandra

Badania przesiewowe programem „Widzę”

Walczak Aleksandra

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Marońska Kinga

Walczak Aleksandra

Obserwacje funkcjonowania dzieci/ młodzieży w środowisku wychowania i nauczania

Wszyscy specjaliści – wg potrzeb

*badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz integracji sensorycznej odbywają się
na terenie poradni, tylko w uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach w środowisku nauczania lub wychowania dziecka (po uzgodnieniu z dyrektorem placówki). 1. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym*,
  udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:
  opracowywaniu i realizowaniu
  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 2. Analiza funkcjonowania ucznia przez Poradnię we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia albo
  pełnoletnim uczniem uwzględniająca efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno –
  pedagogicznej przed wydaniem zindywidualizowanej ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżka kształcenia..

 3. Współpraca, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo
  pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia
  niepełnosprawnego:


Rodzaj niepełnosprawności

Specjaliści

Dzieci/ uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi

Białek Katarzyna, Kowalewska Anna, Rynkowska – Gabriel Magdalena,

Wszyscy specjaliści – psycholodzy

Dzieci/ uczniowie słabosłyszący/ niesłyszący

Dzieci/ uczniowie słabowidzący/ niewidzący

Białek Katarzyna, Iwasiów Marzena

Dzieci/ uczniowie z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

Bielawska Magdalena, Grossmann Mariusz, Wydra Mariola, Walczak Aleksandra

Dzieci/ uczniowie niepełnosprawni ruchowo/ w tym z afazją

Rynkowska-Gabriel Magdalena, Tasarz Eliza, Walczak Aleksandra

Dzieci/ uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym/ niedostosowani społecznie

Grossmann Mariusz, Surdykowska Edyta, Woźniak Ewelina

*udział przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej w spotkaniu zespołu odbywa się na pisemny wniosek dyrektora przedszkola/ szkoły/ placówki


* wniosek zawierający termin (data i godzina) spotkaniu zespołu dokonującego wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ ucznia powinien być wcześniej uzgodniony z dyrektorem placówki, natomiast przekazany do poradni przynajmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem (ze względu na organizację pracy poradni).