Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery oraz Europejskie Dni Pracodawcy

W dniach 21-27 października 2019 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywać się będą wydarzenia w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy. W tym roku to już XI edycja Warmińsko - Mazurskiego Tygodnia Kariery, połączona z czwartą edycją Europejskiego Dnia Pracodawcy. Inicjatywa jest efektem współpracy powiatowych urzędów pracy naszego województwa, instytucji zrzeszonych w partnerstwie koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pod nazwą PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. W roku 2019 hasło przewodnie W-M TK oraz EDP brzmi "Wielokulturowość kapitałem przyszłości".

Więcej informacji tutaj: http://doradca.up.gov.pl/index.php?pageid=541Ruszył nowy portal doradztwa edukacyjno-zawodowego!

Zapraszam do odwiedzania nowego portalu doradztwa edukacyjno-zawodowego, stworzonego przez Krajowy Ośrodek Wspieranie Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. Na stronie www.doradztwo.koweziu.edu.pl znajdziecie Państwo m.in. wyszukiwarkę zawodów w poszczególnych województwach, informacje o instytucjach, które prowadzą usługi w zakresie doradztwa, raporty o sytuacji na rynku pracy, narzędzia do diagnozy zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów. Umieszczona na stronie mapa zaprowadzi Państwa do 16 portali regionalnych, gdzie znajdują się aktualne informacje o wydarzeniach związanych z wyborem zawodu i edukacja ponadgimnazjalną w wybranej części naszego kraju.

Serdecznie zapraszam!

Danuta Oleksiak konsultant ds przedmiotów zawodowych W-M ODN w Elblągu wojewódzki koordynator doradztwa zawodowegoW ramach Dni Informacyjnych na Warmii Mazurach w dniu 24.10.2014 r odbyło się spotkanie informacyjne dla liderów doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych Powiatu Iławskiego. Zgromadzeni w Powiatowym Centrum Edukacji w Iławie uczestnicy wysłuchali prelekcji przygotowanej przez Pana Pawła Albrewczyńskiego - pośrednika pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie. Temat spotkania wynikał z faktu, iż w tym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła dodatkowe instrumenty pomocy osobom bezrobotnym, nowe formy wsparcia dla pracodawców, a także została uruchomiona nowa inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem spotkania było przede wszystkim przedstawienie nowych form wsparcia dla młodych (do ukończenia 30 roku użycia) i przedsiębiorców. Szczególnie zostały omówione takie narzędzia jak bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie; pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja składek na ubezpieczenie oraz świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowane bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie (związanej z wychowywaniem dzieckalub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną). Ponadto przedstawiono usługi dla pracodawców świadczone przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy oraz powiatowe urzędy pracy. Omówiono zmiany w zakresie obsługi klienta PUP przybliżając charakterystykę I , II, III profilu pomocy bezrobotnym. Istotnym elementem spotkania okazało się przedstawienie losów bezrobotnych absolwentów w okresie do 12 miesięcy od ukończenia edukacji (dane statystyczne z raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy z kwietnia 2014). Szereg pytań zebranych doradców zawodowych wzbudziła tematyka specyfiki lokalnego rynku pracy – przybliżenie szans i inicjatyw skierowanych do bezrobotnych absolwentów.

Anna Kowalewska


..............................................................................


Absolwenci WiM 2013.pdf


..............................................................................Konkurs na fotoreportaż „Zawód z przyszłością” – dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego.

W dniu 11 kwietnia 2014 r został rozstrzygnięty konkurs z zakresu doradztwa zawodowego na fotoreportaż, pt.: „Zawód z przyszłością” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego. Organizatorem było Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie. Celem tego przedsięwzięcia było wsparcie szkoły w realizacji działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach i specjalnościach, świecie pracy, a także inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej oraz promowanie aktywności, wyobraźni, kreatywności i zdolności artystycznych uczniów. Zakwalifikowane do konkursu prace przedstawiały zawody takie jak m.in.: architekt, informatyk, rolnik, lekarz, kucharz, projektant odzieży. Do konkursu przystąpili uczniowie z Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Iławie, Zespołu Szkół Im. Konstytucji 3-go Maja, Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz Samorządowego Gimnazjum we Franciszkowie. Jury składające się z przedstawicieli Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Powiatu Iławskiego - pani Magdaleny Machnio, Młodzieżowego Centrum Kariery - pani Beaty Chmarzyńskiej, PCRE pani Magdaleny Błądek oraz Anny Kowalewskiej - PCRE - powiatowego koordynatora doradztwa edukacyjno – zawodowego, wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych. Oto lista laureatów:

I miejsce: Sara Gorczyńska - Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Iławie - opiekun Pani B. Niksa

II miejsce: Angelika Chuda - Samorządowe Gimnazjum we Franciszkowie-opiekun Pani A. Dreszler

III miejsce: Paulina Sikorska - Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Iławie - opiekun Pani B. Niksa

Na wyróżnienie zasługuje również praca uczennicy Natalii Szczepańskiej z Gimnazjum w Grabowie – Wałdykach.


Dla laureatów trzech pierwszych miejsc zostały przewidziane nagrody rzeczowe, natomiast dla wszystkich pozostałych uczestników zakwalifikowanych do etapu powiatowego - dyplomy za udział w konkursie i drobne upominki. Organizatorzy serdecznie dziękują za ufundowanie nagród Powiatowi Iławskiemu oraz Młodzieżowemu Centrum Kariery oraz za zaangażowanie wszystkim pedagogom, pod których opieką prace powstały.

Wszystkie prace wyeksponowane są w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji - Bibliotece pedagogicznej.

A. Kowalewska (PCRE) 16.04.2014
Szanowni Państwo,

doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, powiatowi koordynatorzy doradztwa, specjaliści oraz osoby pełniące funkcję szkolnych doradców zawodowych.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Elblągu oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium

Planowanie drogi zawodowej uczniów i słuchaczy szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz policealnychSeminarium odbędzie się 20 lutego 2014r. o godzinie 12.00 w Auli PWSZ przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy także nauczycieli z tegorocznymi maturzystami.W programie seminarium:

Dobre ukierunkowanie na sukces – dr Danuta Oleksiak

Psychofizyczne uwarunkowania wyboru zawodu – dr Irena Sorokosz

Szanse edukacyjne młodzieży - kadra naukowa PWSZ w Elblągu

Rola nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych w procesie kształcenia.Seminarium połączone będzie ze zwiedzaniem specjalistycznych pracowni edukacyjnych!

Uczestnicy spotkania otrzymają certyfikaty!

Potwierdzenie udziału w seminarium z dopiskiem „SEMINARIUM DORADZTWA” prosimy przesyłać do 18 lutego br na adres e-mail: i.pozdziech@wmodn.elblag.pl (Irena Poździech, W-M ODN w Elblągu)

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów

dr Danuta Oleksiak

wojewódzki koordynator doradztwa zawodowego (d.oleksiak@wmodn.elblag.pl

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w powiecie iławskim”


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna w dn. 30.04.2013 r. zainicjowała działalność sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych, osób odpowiedzialnych za realizowanie doradztwa w szkołach powiatu iławskiego.

Celem tej inicjatywy, podjętej przez doradców zawodowych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie p. Annę Kowalewską (powiatowy koordynator doradztwa zawodowego), Renatę Motylińską, Magdalenę Rynkowską-Gabriel jest wypracowanie modelu skutecznego i systematycznego wspierania uczniów powiatu iławskiego w świadomym wyborze kierunków dalszego kształcenia, budowaniu i realizacji kariery zawodowej.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie – p. Joanna Szmycińska oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Iławiep. Beata Chmarzyńska, które przybliżyły działalność swoich instytucji w zakresie wspierania młodych ludzi w świadomym kreowaniu swojej przyszłości, przeciwdziałania bezrobociu, wskazały obszary współpracy ze szkołami.

Podczas pierwszego spotkania specjaliści omówili rolę szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej we wspierania uczniów w budowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej, przeanalizowali zagadnienia związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych, współpracą szkół z poradnią, urzędem pracy, OHP (m. in. w zakresie warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, merytorycznego wsparcia nauczycieli, porad i konsultacji dla uczniów i rodziców, organizacji targów edukacyjno-zawodowych).

Przedstawiciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu iławskiego podzielili się dotychczasowymi podjętymi przedsięwzięciami w dziedzinie doradztwa edukacyjno-zawodowego w swoich placówkach.Materiały z konferencji inaugurującej Dni informacyjne na Warmii i Mazurach "Nowe perspektywy na rynku pracy" - opracowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


1. Formy wsparcia dla osób bezrobotnych do 30 roku zycia

2. Grant na telepracę

3. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz podjęcie działalności gospodarczej

4. Świadczenia aktywizacyjne

5. Usługi dla pracodawców świadczone przez CIiPKZ