KONCEPCJA PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W IŁAWIE


Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?”


Martin Luther King Jr.


Misja


Celem działalności Centrum jest kompleksowe wspomaganie szkół oparte na diagnozie potrzeb, planowaniu procesu wsparcia oraz towarzyszeniu szkole we wprowadzaniu zmian i ewaluacji efektów. Realizujemy ten cel poprzez działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie oraz Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie.

Misją Poradni jest świadczenie szeroko pojętej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność, poszanowanie
i niepowtarzalność każdej jednostki.

Celem nadrzędnym jest dobro klienta. Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać
i pomagać dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom.

Świadczymy pomoc profesjonalną w duchu poszanowania każdego klienta,
z uwzględnieniem prawa do indywidualnego rozwoju, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby. Zapewniamy dyskrecję i atmosferę bezpieczeństwa, a niesiona przez nas pomoc nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka.

Misją Biblioteki jest pełnienie roli centrum informacji pedagogicznej i ośrodka samokształcenia.

Biblioteka wspiera proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli, innych osób zainteresowanych sprawami edukacji i wychowania, wspiera działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli,

udostępniając im swój warsztat informacyjno-bibliograficzny, zbiór książek, czasopism
i multimediów. Publiczny charakter naszej placówki wpływa na rozwój aktywności edukacyjnej środowiska lokalnego.


Wizja


Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie jest placówką oświatową, ogólnodostępną, świadczącą wielospecjalistyczną pomoc charakteryzującą się wysoką jakością pracy i skutecznością w poszukiwaniu rozwiązań.

Działania placówki mają charakter interdyscyplinarny i wielokierunkowy:

 • rzetelnie i odpowiedzialnie wspomagamy wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny;

 • wszechstronnie wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 • służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży;

 • prowadzimy wszechstronną, profesjonalną działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i konsultacyjno-doradczą;

 • pomagamy dzieciom, uczniom, studentom, rodzicom, nauczycielom;

 • gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy fachowy księgozbiór, zbiory specjalne, czasopisma;

 • służymy nowoczesną informacją.

Realizując zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 1. Dążymy do objęcia różnorodnymi formami pomocy jak najszerszą grupę dzieci
  i młodzieży z problemami w sferze emocjonalnej i społecznej, z zaburzeniami sensorycznymi, trudnościami w nauce oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz skrócenia czasu oczekiwania klientów na wizytę w Poradni.

 2. Diagnozujemy poziom rozwoju i możliwości rozwojowe u dzieci i młodzieży, w tym: ich predyspozycje i uzdolnienia, przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia autystyczne i związane z uszkodzeniem narządów zmysłu.

 3. Wspomagamy dzieci niepełnosprawne, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, niedostosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem społecznym, szczególnie uzdolnione, a także dzieci z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 4. Prowadzimy terapię dzieci i ich rodzin w zależności od rozpoznanych potrzeb. Systematycznie zwiększamy liczbę i formy prowadzonych w poradni zajęć terapeutycznych.

 5. Udzielamy wsparcia i niesiemy pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Wspieramy nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 6. Stawiamy na profilaktykę. Podejmujemy wiele działań z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców.

 7. Prowadzimy edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego.

 8. Samodzielnie tworzymy i realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci
  i młodzieży.

 9. Współpracujemy ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia tych trudności u uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

 10. Oferujemy swoją pomoc merytoryczną placówkom oświatowym przy organizowaniu
  i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, opracowywaniu
  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno -wychowawczych, a także pomagamy w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 11. Udzielamy wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom.

 12. Organizujemy i prowadzimy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów.

 13. Współpracujemy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi zajmujących się dzieckiem i rodziną, w tworzeniu jednolitego systemu (kierunku) pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 14. Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i wspieramy je swoją działalnością. Promujemy działania poradni w środowisku lokalnym.


Realizując zadania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie:


 1. Gromadzimy, opracowujemy, chronimy i udostępniamy użytkownikom materiały biblioteczne w tym dokumenty piśmiennicze, zapisy obrazu i dźwięku oraz zbiory multimedialne.

 2. Pełnimy rolę centrum informacji pedagogicznej, doskonalimy i rozbudowujemy warsztat informacyjny: e-katalogi, komputerowe bazy danych, udzielamy informacji bibliotecznych, bibliograficznych.

 3. Wykorzystujemy nowoczesne, multimedialne źródła informacji.

 4. Dostosowujemy na bieżąco ofertę biblioteki do monitorowanych potrzeb i oczekiwań użytkowników.

 5. Organizujemy i prowadzimy wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 6. Wspieramy działalność bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji
  i zarządzania biblioteką, doskonalenia zawodowego nauczycieli-bibliotekarzy.

 7. Inspirujemy i promujemy edukację czytelniczą i medialną.

 8. Organizujemy i prowadzimy działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie.

 9. Współdziałamy ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Zadania Centrum realizujemy na terenie placówki, jak również poza Poradnią
i Biblioteką, a w szczególności w przedszkolach, szkołach lub innych placówkach oświatowych oraz bezpośrednio w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

Tworzymy placówkę nowoczesną i bliską klientowi, użytkownikowi, otwartą na jego potrzeby.

Wierzymy, że nasza placówka jest integralną częścią systemu edukacyjno- wychowawczego powiatu iławskiego.

Zawsze działamy zespołowo, we współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, a także z innymi instytucjami oświatowymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Pamiętamy, że pracujemy w czasach intensywnych przekształceń w systemie edukacji.

Dążymy, by niesiona przez nas szeroko rozumiana pomoc psychologiczno- pedagogiczna, działania służące zaspokajaniu potrzeb kształcącej i doskonalącej się kadry pedagogicznej, w coraz większym stopniu zaspokajały potrzeby środowiska lokalnego,
a także wychodziły naprzeciw potrzebom dzieci, rodziców, nauczycieli, studentów.

Wymagamy również od siebie uważnej obserwacji zmian zachodzących
w środowisku lokalnym. Staramy się wyprzedzać oczekiwania naszych klientów proponując w ofercie nowe formy zajęć warsztatowych, warsztatowo-wykładowych, indywidualnych
i grupowych dla zróżnicowanych grup odbiorców.


Atutem naszej placówki jest:

 • wykwalifikowana i doświadczona kadra systematycznie doskonaląca warsztat pracy, specjalizująca się w diagnozie i terapii psychologicznej, diagnozie i terapii pedagogicznej, diagnozie i terapii logopedycznej, doradztwie zawodowym, bibliotekoznawstwie i informacji naukowej;

 • bardzo dobre przygotowanie merytoryczne pracowników Poradni i Biblioteki, ich aktywność w doskonaleniu zawodowym stanowiące gwarancję wysokiej jakości usług.


W swoim postępowaniu pracownicy pedagogiczni i administracyjni kierują się zasadami etycznymi i pracują zespołowo. Wspólnie planują działania na rzecz placówki, wskazują problemy, omawiają metody i formy współpracy.

Pracownicy pedagogiczni są inicjatorami zmian i innowacji w placówce.

Działania prowadzone przez pracowników placówki są systematycznie analizowane, weryfikowane oraz wzbogacane stosowanie do potrzeb i pojawiających się problemów globalnych i lokalnych (ewaluacja wewnętrzna).

Wszyscy pracownicy dbają o pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym. Wzajemnie promują własne działania.


Realizację wyznaczonych zadań umożliwia:

 • systematycznie poszerzana baza lokalowa Poradni: gabinety diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, doradztwa zawodowego, sala terapii grupowej (m.in. służąca realizacji zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapii integracji sensorycznej), sala pracy grupowej;

 • bogate wyposażenie Poradni w testy diagnostyczne i pomoce terapeutyczne;

 • modernizowana baza lokalowa Biblioteki: wypożyczalnia, czytelnia, profesjonalne telecentrum;

 • wzbogacany księgozbiór Biblioteki, zbiór czasopism i multimediów;

 • systematyczne dostosowywanie placówek wchodzących w skład Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 • jasny i funkcjonalny system administracyjny zapewniający sprawną i przyjazną obsługę naszych klientów i czytelników.Koncepcja Pracy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie na lata 2013-2017 zatwierdzona i przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną – uchwała nr 7/2012-2013
z dnia 16.01.2013 r.

Koncepcja zmodyfikowana uchwałą nr 4/2014-2015 Rady Pedagogicznej z dnia 20.11.2014r.