Rok szkolny 2017/2018


REALIZOWANIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI, W TYM WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH


PRZEDSZKOLA


PROPOZYCJE DLA DZIECI


TEMATYKA

ODBIORCY

FORMA

ZAJĘĆ

CZAS

TRWANIA

PROWADZĄCY

Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne – zajęcia ogólnorozwojowe

dzieci 6-letnie

Warsztaty

1-2 godz.

Wydra Mariola

Lewowska Jolanta

Wspomaganie rozwoju uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym.

dzieci 5-6 letnie

(grupa do 10 osób z trudnościami w zakresie koncentracji uwagi)

Warsztaty

2 godz.

Podwalska Aleksandra

Badanie przesiewowe – test do badania zagrożenia dysleksją (propozycje ćwiczeń stymulujących i korekcyjno kompensacyjnych)

dzieci 4-5 letnie

przesiewowe

indywidualne

Zgodny z potrzebami

Liskin Dorota

Przesiewowe komputerowe badanie słuchu i mowy (program Słyszę, Mówię)

dzieci 5-6 letnie

przesiewowe

indywidualne

Zgodny z potrzebami

Rynkowska-Gabriel Magdalena

Przesiewowe komputerowe badanie wzroku, słuchu i mowy (program Widzę, Słyszę, Mówię)

dzieci 5-6 letnie

przesiewowe

indywidualne

Zgodny z potrzebami

Walczak Aleksandra


PROPOZYCJE DLA RODZICÓW


TEMATYKA

ODBIORCY

FORMA

ZAJĘĆ

CZAS TRWANIA

REALIZATOR

Problemy logopedyczne u dzieci.

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

wykład

1 godz.

Wydra Mariola

Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym - profilaktyka

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

prelekcja

1 godz.

Białek Katarzyna

Rynkowska-Gabriel Magdalena

Wspomaganie rozwoju uwagi u najmłodszych

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

prelekcja

1 godz.

Cieszewska Joanna

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną – przygotowanie dziecka do nauki czytania

Rodzice dzieci w wieku 3-5 lat

wykład/

warsztaty

1-2 godz.

Liskin Dorota

Ładne pisanie – rozszerzenie kompetencji rodzica we wspomaganiu poprawnego pisania pod względem grafomotorycznym

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

wykład

1 godz.

Walczak Aleksandra


PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI


TEMATYKA

ODBIORCY

FORMA

ZAJĘĆ

CZAS

TRWANIA

REALIZATOR

M-CHAT-RF – narzędzie do przeprowadzenia badań przesiewowych pod kątem występowania ASD (spektrum autystyczne) u dzieci w wieku 16-30 miesięcy.

Nauczyciele żłobków

wykład

1 godz.

Wydra Mariola

Doskonalenie i stymulacja funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci zagrożonych dysleksją

Nauczyciele

przedszkoli

warsztaty

1-2 godz.

Liskin Dorota

Trudności wychowawcze, współpraca z rodzicami

Nauczyciele

przedszkoli

konsultacje

W miarę potrzeb

Podwalska

Aleksandra

Praca z dzieckiem z uszkodzonym narządem wzroku, słuchu

Nauczyciele

przedszkoli

konsultacje, warsztaty

W miarę potrzeb

Podwalska

Aleksandra


WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI


TEMATYKA

FORMA ZAJĘĆ

REALIZATOR

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

  • pomoc w diagnozowaniu przedszkola,

  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola,

  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizacji,

  • wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków
    z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Spotkanie z dyrektorem, współpraca z zespołem zadaniowym, konsultacje dla nauczycieli, wsparcie w realizacji, ewaluacja.

Pracownicy poradni – w przedszkolach objętych bezpośrednim wspomaganiem. Zadanie realizowane we współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Iławie, placówkami doskonalenia nauczycieli

2