Procedura wydania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.Zgłoszenie dziecka/ucznia do Poradni

1. Wniosek dotyczący zgłoszenia dziecka/ucznia do Poradni


Wydanie orzeczenia, wczesne wspomaganie rozwoju

2. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych - zespołowych/ indywidualnych

3. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju


4. Zaświadczenie lekarskie - nauczanie indywidualne

5. Zaświadczenie lekarskie - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych


Wzory opinii nauczyciela/specjalisty

6. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym można załączyć jeden z niżej zaproponowanych dokumentów: Opinię o funkcjonowaniu dziecka w warunkach przedszkolnych (kształt opinii do decyzji wychowawcy) z uwzględnieniem następujących aspektów rozwojowych: umiejętności społeczne i odporność emocjonalna, umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania, sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo-ruchowa, samodzielność i umiejętności samoobsługowe, predyspozycje, uzdolnienia, potrzeby lub Wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, ocenę efektywności i realizacji IPET w przypadku dzieci niepełnosprawnych (według wzoru realizowanego w placówce, do której uczęszcza dziecko) lub Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dokument rodzice powinni otrzymać z przedszkola/ oddziału przedszkolnego do końca kwietnia bieżącego roku).

7. Opinia nauczyciela, specjalisty przedszkola/szkoły dotycząca podopiecznego ubiegającego się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

8. Opinia szkoły dotycząca ucznia z trudnościami wychowawczymi (w tym - ubiegającego się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne)

9. Opinia nauczyciela/wychowawcy/specjalisty szkoły dotycząca konieczności badań specjalistycznych w poradni psychologiczno - pedagogicznej ucznia z trudnościami w pisaniu i czytaniu - klasy I-III

10. Opinia nauczyciela/wychowawcy/specjalisty szkoły dotycząca konieczności badań specjalistycznych w poradni psychologiczno - pedagogicznej ucznia z trudnościami w pisaniu i czytaniu - od klasy IV do szkoły ponadgimnazjalnej