Rok szkolny 2017/2018


REALIZOWANIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI, W TYM WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH


SZKOŁY PODSTAWOWE, ODDZIAŁY GIMNAZJALNE


PROPOZYCJE DLA UCZNIÓW


TEMATYKA

ODBIORCY

FORMA

ZAJĘĆ

CZAS

TRWANIA

PROWADZĄC

„Szkoła na start” – zajęcia integracyjno-adaptacyjne

Ucz. kl. I

Warsztaty

2 godz.

Białek Katarzyna

Cieszewska Joann

„Emocje – znam, nazywam, rozpoznaję”

Ucz. kl. II SP

Warsztaty

2 godz.

Podwalska Aleksandra

„Agresja się nie opłaca”

Ucz. kl. I – IV

SP

Warsztaty

2 godz.

Nierzwicka Małgorzata

„Nie daj się” – dostarczenie uczniom wiedzy na temat sytuacji niebezpiecznych

Ucz. kl. IV SP

Warsztaty

2 godz.

Białek Katarzyna

Cieszewska Joanna

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Ucz. kl. IV-VII, oddziałów gimnazjalnych

Warsztaty

2 godz.

Grossmann Mariusz

Jak skutecznie się uczyć, czyli nie taka nauka straszna…

Ucz. kl. IV

Warsztaty

1-2 godz.

Motylińska Renata

Magiczna kostka – gry matematyczne uczące współpracy w grupie

Ucz. Kl. II SP

Warsztaty

1 godz.

Iwasiów Marzena

„Życie bez używek” - profilaktyka uzależnień

Ucz. kl. II i III gimnazjum

Warsztaty

2 godz.

Kowalewska Anna

Woźniak Ewelina

Surdykowska Edyta

Rynkowska-Gabriel M.

Trening kreatywności

Ucz. kl. VII SP

Warsztaty

2 godz.

Białek Katarzyna

Cieszewska Joanna

Przesiewowe komputerowe badanie słuchu i mowy (program Słyszę, Mówię)

Ucz. kl. I

przesiewowe

indywidualne

-

Rynkowska-Gabriel Magdalen


DORADZTWO ZAWODOWE


Poznaj swój potencjał - rodzaje inteligencji a sposoby uczenia się (w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera)

Ucz. kl. VII SP

Warsztaty

1-2 godz.

Liskin Dorota

„Wiem o sobie więcej” - poznanie własnych zasobów

Ucz. kl. VII SP

Warsztaty

2 godz.

Kowalewska Anna

Rynkowska-Gabriel M.

„Świat zawodów” – informacje o zawodach

Ucz. kl. II gimnazjum

Warsztaty

2 godz.

Kowalewska Anna

Rynkowska-Gabriel M.

Pomoc w planowaniu dalszej ścieżki kariery edukacyjnej

Ucz. kl. III gimnazjum

Warsztaty

2 godz.

Kowalewska Anna

Rynkowska-Gabriel M.


PROPOZYCJE DLA RODZICÓW


TEMATYKA

ODBIORCY

FORMA

ZAJĘĆ

CZAS TRWANIA

REALIZATOR

Trening przetwarzania słuchowego – usprawnianie funkcji słuchowych, w tym pamięci i uwagi słuchowej u dzieci

Rodzice uczniów

kl. IV

Prelekcja

(informacja do zajęć o charakterze terapeutycznym)

1 godz.

Walczak Aleksandra

Wspomaganie uwagi u dzieci.

Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Prelekcja

1 godz.

Cieszewska Joanna

Ładne pisanie – rozszerzenie kompetencji rodzica we wspomaganiu poprawnego pisania pod względem grafomotorycznym

Rodzice dzieci kl. I

Wykład

1 godz.

Walczak Aleksandra

Nauka czytania i pisania metodą symultaniczno-sekwencyjną w kl. I-III „Czytanie programowe” - kontynuacja – od teorii do praktyki

Rodzice dzieci kl. I-III

Wykład/

warsztat

2 godz.

Liskin Dorota


Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie przez dzieci z mediów społecznych.

Rodzice uczniów kl. IV-VII

Prelekcja

1 godz.

Grossmann Mariusz

Komunikacja z dzieckiem, umiejętności wychowawcze.

Rodzice ucz. kl. IV-VI SP (grupa 10-15 osób)

Warsztaty

2- 4 godz.

Woźniak Ewelina

„Trudne dzieci czy trudni rodzice – kto kogo wychowuje, kto na kogo wywiera wpływ”

Rodzice ucz. kl. I-IV

Prelekcja

1 godz.

Nierzwicka Małgorzata

Problemy wychowawcze, rozwojowe dziecka.

Rodzice ucz. kl. I-III

Konsultacje/

warsztaty

1 godz.

Podwalska Aleksandra

Problemy wychowawcze i rozwojowe dzieci.

Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Konsultacje

W miarę potrzeb

Podwalska Aleksandra


DORADZTWO ZAWODOWE


Rola rodzica w planowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej dziecka

Rodzice uczniów

oddziałów

gimnazjalnych

Prelekcja

1 godz.

Kowalewska AnnaPROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI

TEMATYKA

ODBIORCY

FORMA

ZAJĘĆ

CZAS

TRWANIA

REALIZATOR

Edukacja włączająca – przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej, rola poradni p-p.

nauczyciele

Prelekcja

1 godz.

Motylińska Renata

Razem na rzecz dziecka - diagnoza funkcjonalna w obszarze emocjonalno-społecznym uczniów (9-13 lat), działania postdiagnostyczne, monitorowanie efektów wsparcia.

nauczyciele

Warsztaty

(grupa 8-10 osób)

2 godz.

Motylińska Renata

Uczeń z ADHD w szkole – objawy i system pomocy

nauczyciele

Wykład, warsztaty

2 godz.

Wydra Mariola

„Trudne rozmowy z rodzicami - jak realizować cele wychowawcze nie tracąc autorytetu”

nauczyciele

kl. I - IV SP

Prelekcja i warsztaty

2 godz.

Nierzwicka

Małgorzata

Oddziaływania wychowawcze wobec ucznia – wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

nauczyciele

Warsztaty

2 godz.

Grossmann Mariusz

Efektywne uczenie się dzieci.

nauczyciele

Warsztaty

2 godz.

Grossman Mariusz

Nauka czytania i pisania metodą symultaniczno-sekwencyjną w kl. I-III „Czytanie programowe” - kontynuacja – od teorii do praktyki

nauczyciele kl. I-III

Wykład/

warsztaty

2 godz.

Liskin Dorota

Doskonalenie i stymulacja funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci zagrożonych dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – rozwiązania praktyczne

nauczyciele kl. I-III

Warsztaty

1-2 godz.

Liskin Dorota

Jak pomóc uczniowi z mutyzmem selektywnym.

nauczyciele SP

Prelekcja

1 godz.

Cieszewska Joanna


DORADZTWO ZAWODOWE


Rola wychowawcy w planowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ucznia gimnazjum, kl. VII SP

Nauczyciele wychowawcy, doradcy zawodowi

Konsultacje

1 godz.

Kowalewska Anna

Wycieczka zawodoznawcza do wybranej firmy lokalnej – warsztaty metodyczne dla doradców zawodowych, liderów doradztwa zawodowego w szkołach

Doradcy zawodowi, liderzy doradztwa zawodowego

Wycieczka metodyczna


2 godz.


Kowalewska Anna

WSPOMAGANIE SZKÓŁ

TEMATYKA

FORMA ZAJĘĆ

REALIZATOR

Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły,

  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły,

  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizacji,

  • wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków
    z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Spotkanie z dyrektorem, pedagogiem, współpraca z zespołem zadaniowym, konsultacje dla nauczycieli, wsparcie w realizacji, ewaluacja.

Pracownicy poradni – w szkołach objętych bezpośrednim wspomaganiem. Zadanie realizowane we współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Iławie, placówkami doskonalenia nauczycieli.