Rok szkolny 2017/2018


REALIZOWANIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI, W TYM WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


PROPOZYCJE DLA UCZNIÓW


TEMATYKA

ODBIORCY

FORMA

ZAJĘĆ

CZAS

TRWANIA

PROWADZĄCY

W grupie siła zajęcia integracyjne”

Ucz. kl. I


warsztaty

2 godz.

Kowalewska Anna

Woźniak Ewelina

Surdykowska Edyta

Rynkowska-Gabriel M.

Efektywne uczenie się.

Uczniowie

warsztaty

2 godz.

Grossmann Mariusz

Życie bez używek” - profilaktyka uzależnień.

Ucz. kl. I

warsztaty

2 godz.

Kowalewska Anna

Woźniak Ewelina

Surdykowska Edyta

Rynkowska-Gabriel M.

Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne – budowanie odporności na stres

Ucz. klas maturalnych

warsztaty

2 godz.

Kowalewska Anna

Joanna Cieszewska

Jestem odpowiedzialna – co wiem na temat FAS

Uczennice

warsztaty

2 godz.

Cieszewska Joanna

Białek Katarzyna


Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Uczniowie

warsztaty

2 godz.

Grossmann Mariusz


DORADZTWO ZAWODOWE


Zaplanuj swoją karierę edukacyjną i zawodową

Uczniowie szkoły branżowej, szkoły zawodowej


Spotkanie

informacyjne

1 godz.

Kowalewska Anna

Poznaj swój potencjał - rodzaje inteligencji a sposoby uczenia się (w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera)

Ucz. kl. I


warsztaty

1-2 godz.

Liskin Dorota


PROPOZYCJE DLA RODZICÓW


TEMATYKA

ODBIORCY

FORMA

ZAJĘĆ

CZAS

TRWANIA

REALIZATOR

Komunikacja z dzieckiem, umiejętności wychowawcze.

Rodzice (grupa 10-15 osób)

Warsztaty


2- 4 godz.

Woźniak Ewelina

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Rodzice

Prelekcja

1 godz.

Grossmann Mariusz

Jak rozmawiać z nastolatkiem.

Rodzice

Prelekcja

1 godz.

Surdykowska Edyta


PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI


TEMATYKA

ODBIORCY

FORMA ZAJĘĆ

CZAS

TRWANIA

REALIZATOR

Efektywne uczenie się dzieci i młodzieży.

Nauczyciele

warsztaty

2 godz.

Grossmann Mariusz

Oddziaływania wychowawcze wobec ucznia – wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Nauczyciele

warsztaty

2 godz.

Grossmann Mariusz

Komunikacja z uczniem, umiejętności wychowawcze.

Nauczyciele

warsztaty

(10-15 osób)

4 godz.

Woźniak Ewelina

Indywidualizacja pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie

Nauczyciele

Konsultacje, IPE-T

w miarę

potrzeb

Kowalewska Anna

Rynkowska-Gabriel Magdalena

Surdykowska Edyta

Indywidualizacja pracy z uczniem słabosłyszącym/niesłyszącym

Nauczyciele

Konsultacje, IPE-T

w miarę

potrzeb

Lewowska Jolanta

Indywidualizacja pracy z uczniem słabowidzącym/niewidzącym

Nauczyciele

Konsultacje, IPE-T

w miarę

potrzeb

Podwalska Aleksandra

Indywidualizacja pracy z uczniem z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Nauczyciele

Konsultacje, IPE-T

w miarę

potrzeb

Nierzwicka Małgorzata

Wydra Mariola


DORADZTWO ZAWODOWE


Wycieczka zawodoznawcza do wybranej firmy lokalnej – warsztaty metodyczne dla doradców zawodowych, liderów doradztwa zawodowego w szkołach

Doradcy zawodowi, liderzy doradztwa zawodowego

Wycieczka metodyczna


2 godz.


Kowalewska Anna


WSPOMAGANIE SZKÓŁ

TEMATYKA

FORMA ZAJĘĆ

REALIZATOR

Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły,

  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły,

  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizacji,

  • wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków
    z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Spotkanie z Dyrektorem, współpraca z zespołem zadaniowym, konsultacje dla nauczycieli.

Pracownicy poradni – w szkołach objętych bezpośrednim wspomaganiem

Zadanie realizowane we współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Iławie, placówkami doskonalenia nauczycieli