Zestawienia bibliograficzne

Tutaj możecie Państwo zapoznać się z zestawieniami bibliograficznymi w zakresie tematów wymienionych poniżej (alfabetycznie). Pliki do pobrania są w formacie pdf.


lista zaktualizowana 09.05.1811 listopada - Narodowe Święto Niepodległości scenariusze uroczystości szkolnych


Absencja szkolna


Adaptacja dziecka do przedszkola


Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych


Animaloterapia


Anoreksja i bulimia


Arteterapia - choreoterapia, dramaterapia, filmoterapia


Arteterapia - muzykoterapia, rytmikoterapia


Aspiracje młodzieży


Asystent rodziny


Autoagresja, samouszkodzenie


Autorytet w wychowaniu i zachowaniu


Autyzm


Bezpieczeństwo dziecka


Biblioterapia


Coaching, mentoring, tutoring


Cukrzyca


Cyberprzemoc


Czytanie ze zrozumieniem


Czytelnictwo


Dojrzałość szkolna


Dopalacze


Diagnoza psychopedagogiczna


Domy Pomocy Społecznej


Doradztwo zawodowe


Dysleksja, dysortografia, dysgrafia


Dzieci i młodzież niedosłysząca i niesłysząca


Dzieci i młodzież słabowidząca i niewidoma


Dzieci inne - mózgowe porażenie dziecięce


Dziecko sześcioletnie w szkole


Dziecko z FAS w szkole i w domu


Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu


Dziecko z zespołem Downa


Dzień nauczyciela


Dzień Ojca


Dyskalkulia


Edukacja dorosłych


Edukacja ekologiczna w przedszkolu


Edukacja integracyjna i włączająca


Edukacja matematyczna przedszkolaka


Etyka zawodu nauczyciela


Gdy odchodzi ktoś bliski


Gerontologia - starzenie się człowieka


Gimnastyka korekcyjna


Henryk Sienkiewicz


Humor w edukacji


Integracja sensoryczna


Internet jako narzędzie edukacyjne


Jak zachęcić uczniów do czytania


Jan Paweł II


Jan Paweł II - scenariusze zajęć


Jąkanie - emocje, które przeszkadzają mówić


Języki obce w przedszkolu


Juliusz Słowacki


Kara i nagroda w wychowaniu


Katyń 1940


Koncentracja uwagi


Konkursy czytelnicze


Konstytucja 3 Maja - scenariusze imprez rocznicowych


Krytyczne myślenie


Krzyżówki jako forma popularyzacji czytelnictwa


Logopedia - z problematyki terapii mowy


Metoda ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne


Metody aktywizujące w pracy nauczyciela


Motywowanie do nauki


Myślenie twórcze


Nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej


Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży


Niepełnosprawni umysłowo i ich seksualność


Niepowodzenia szkolne - zapobieganie i przeciwdziałanie


Nieśmiałość


Nowe zagrożenia


Nowy uczeń w klasie


Ocenianie kształtujące


O dziedzictwie kulturowym z dziećmi i młodzieżą


Opuszczeni - dzieci ulicy


Osobowość nauczyciela


Otyłość i nadwaga


Papieroplastyka


Pedagog szkolny


Pedagogika Marii Montessori


Poczucie własnej wartości


Problematyka samobójstw wśród młodych ludzi


Przemoc domowa


Przemoc i agresja w szkole


Przyjęcie w poczet czytelników


Publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji w zbiorach Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie


Rodzina zastępcza


Rola ojca w wychowaniu


Rysunki dzieci


Ryszard Kapuściński - cesarz reportażu


Samotność dziecka


Socjalizacja, czyli uspołecznianie


Społeczna rola babci i dziadka w rodzinie


Spotkania z rodzicami - wywiadówki


Stres ucznia - jak potwora uczynić przyjacielem


Świetlica sojusznikiem szkoły


Terapia zajęciowa


Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej


Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Uczymy nowocześnie - WebQuest


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


Wielkanoc


Więź rodzinna


Wolontariat


Wpływ gier i zabaw na rozwój dziecka


Wspieranie wychowawców szkół - bezpieczna szkoła


Współpraca z rodzicami


W świecie uczuć i emocji


Wychowanie do wartości


Wychowanie do wartości: dobro i piękno


Wychowanie do wartości: godność, szacunek


Wychowanie do wartości - miłość i pedagogika serca


Wychowanie do wartości - o patriotyzmie w szkole


Wychowanie do wartości - szczęście


Wychowanie do wartości - wokół tolerancji


Wychowanie do wartości - wolność i odpowiedzialność. Wolność w pedagogice


Wychowanie do wartości - życ w przyjaźni, mieć przyjaciół


Wychowawcza rola biblioteki


Wypalenie zawodowe


Zabawka w życiu dziecka


Zaburzenia emocjonalne


Zajęcia socjoterapeutyczne


Zakończenie roku szkolnego


Zarządzanie szkołą


Zdolne dziecko


Zespół ADHD


Zespół Aspergera


Z Reymontem na lekcji


Z Julianem Tuwimem w przedszkolu i szkole