Zestawienia bibliograficzne

Tutaj możecie Państwo zapoznać się z zestawieniami bibliograficznymi w zakresie tematów wymienionych poniżej (alfabetycznie). Pliki do pobrania są w formacie pdf.


lista zaktualizowana 21.11.1811 listopada - Narodowe Święto Niepodległości scenariusze uroczystości szkolnych

Absencja szkolna

Adaptacja dziecka do przedszkola

Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych

Animaloterapia

Anoreksja i bulimia

Arteterapia - choreoterapia, dramaterapia, filmoterapia

Arteterapia - muzykoterapia, rytmikoterapia

Aspiracje młodzieży

Asystent rodziny

Autoagresja, samouszkodzenie

Autorytet w wychowaniu i zachowaniu

Autyzm

Awans zawodowy nauczyciela

Bezpieczeństwo dziecka

Biblioterapia

Coaching, mentoring, tutoring

Cukrzyca

Cyberprzemoc

Czytanie ze zrozumieniem

Czytelnictwo

Dojrzałość szkolna

Dopalacze

Diagnoza psychopedagogiczna

Dla niepodległej

Domy Pomocy Społecznej

Doradztwo zawodowe

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia

Dzieci i młodzież niedosłysząca i niesłysząca

Dzieci i młodzież słabowidząca i niewidoma

Dzieci inne - mózgowe porażenie dziecięce

Dziecko sześcioletnie w szkole

Dziecko z FAS w szkole i w domu

Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu

Dziecko z zespołem Downa

Dzień nauczyciela

Dzień Ojca

Dyskalkulia

Edukacja dorosłych

Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Edukacja integracyjna i włączająca

Edukacja matematyczna przedszkolaka

Empatia - współodczuwanie

Etyka zawodu nauczyciela

Gdy odchodzi ktoś bliski

Gerontologia - starzenie się człowieka

Gimnastyka korekcyjna

Gry planszowe w nauczaniu i wychowaniu

Henryk Sienkiewicz

Humor w edukacji

Integracja sensoryczna

Internet jako narzędzie edukacyjne

Jak zachęcić uczniów do czytania

Jan Paweł II

Jan Paweł II - scenariusze zajęć

Jąkanie - emocje, które przeszkadzają mówić

Języki obce w przedszkolu

Juliusz Słowacki

Kara i nagroda w wychowaniu

Katyń 1940

Koncentracja uwagi

Konkursy czytelnicze

Konstytucja 3 Maja - scenariusze imprez rocznicowych

Krytyczne myślenie

Krzyżówki jako forma popularyzacji czytelnictwa

Logopedia - z problematyki terapii mowy

Metoda ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

Motywowanie do nauki

Mutyzm

Myślenie twórcze

Nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

Niepełnosprawni umysłowo i ich seksualność

Niepowodzenia szkolne - zapobieganie i przeciwdziałanie

Nieśmiałość

Nowe zagrożenia

Nowy uczeń w klasie

Ocenianie kształtujące

O dziedzictwie kulturowym z dziećmi i młodzieżą

Opuszczeni - dzieci ulicy

Osobowość nauczyciela

Otyłość i nadwaga

Papieroplastyka

Pedagog szkolny

Pedagogika Marii Montessori

Poczucie własnej wartości

Problematyka samobójstw wśród młodych ludzi

Przemoc domowa

Przemoc i agresja w szkole

Przyjęcie w poczet czytelników

Publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji w zbiorach Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

Reklama w życiu dziecka

Rodzina zastępcza

Rola ojca w wychowaniu

Rysunki dzieci

Ryszard Kapuściński - cesarz reportażu

Samotność dziecka

Socjalizacja, czyli uspołecznianie

Społeczna rola babci i dziadka w rodzinie

Spotkania z rodzicami - wywiadówki

Stres ucznia - jak potwora uczynić przyjacielem

Świetlica sojusznikiem szkoły

Terapia zajęciowa

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczymy nowocześnie - WebQuest

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wielkanoc

Więź rodzinna

Wolontariat

Wpływ gier i zabaw na rozwój dziecka

Wspieranie wychowawców szkół - bezpieczna szkoła

Współpraca z rodzicami

W świecie uczuć i emocji

Wychowanie do wartości

Wychowanie do wartości: dobro i piękno

Wychowanie do wartości: godność, szacunek

Wychowanie do wartości - miłość i pedagogika serca

Wychowanie do wartości - o patriotyzmie w szkole

Wychowanie do wartości - prawda i sprawiedliwość

Wychowanie do wartości - szczęście

Wychowanie do wartości - wokół tolerancji

Wychowanie do wartości - wolność i odpowiedzialność. Wolność w pedagogice

Wychowanie do wartości - życ w przyjaźni, mieć przyjaciół

Wychowawcza rola biblioteki

Wypalenie zawodowe

Zabawka w życiu dziecka

Zaburzenia emocjonalne

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zakończenie roku szkolnego

Zarządzanie szkołą

Zdolne dziecko

Zespół ADHD

Zespół Aspergera

Z Herbertem na lekcji

Z Reymontem na lekcji

Z Julianem Tuwimem w przedszkolu i szkole