Powiat Iławski/Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, jako Beneficjent, realizuje projekt "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” - KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ W POWIECIE IŁAWSKIM współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.lp.

Tematyka sieci współpracy

Koordynator

Tematy spotkań ze specjalistą/ ekspertem

1

Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów.


Sieć współpracy

i doskonalenia nauczycieli

Mariola Nehring

Kreatywność – specjalne potrzeby edukacyjne - jak się uczyć, żeby się nauczyć.

Jak rozwijać kreatywność ucznia?

Kreatywność na zajęciach przedmiotowych.

Kreatywność na godzinie wychowawczej.

2

Jak sobie radzić ze szkolną absencją – bezpieczeństwo

w szkole.


Sieć współpracy

i doskonalenia nauczycieli, wychowawców, pedagogówAnna Kuźniar

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego w 2014r. Procedury egzekwowania obowiązku szkolnego.

Wagary czy fobia szkolna.

Mobbing w szkole a absencja szkolna – programy zaradcze.

Społeczny klimat szkoły czyli jak czynić szkołę przyjaźnie wymagającą (w kontekście absencji i bezpieczeństwa w szkole).

3

Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.


Sieć współpracy

i doskonalenia dyrektorów

Grażyna Stolarska

Dyrektor jako pracodawca.

Dyrektor jako zarządzający budżetem.

Dyrektor jako prawodawca.

Dyrektor a szkoła XXI wieku.

4

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.


Sieć współpracy

i doskonalenia nauczycieli

j. polskiego, bibliotekarzy

Elżbieta Smoczyńska

Skuteczne sposoby promowania czytelnictwa.

Wpływ nauczycieli różnych przedmiotów na postawy czytelnicze uczniów.

Nie tylko papier – książka niejedno ma imię.

Biblioteka szkolna i jej rola w zachęcaniu uczniów do czytania.