Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie


WYKAZ LITERATURY


wprowadzonej do zbiorów w roku szkolnym 2019/2020


 1. 12 ważnych praw. Polscy autorzy o prawach dzieci. Red. J. Sell, E. Mierzyńska-Iwanowska, A. Bel­ter Poznań „Publicat” 2017 sygn. 43026

 2. Ambroziak K., Kołakowski A., Siwek K.: Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodzi­ców i młodzieży. Wyd. 2 Sopot Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2019 sygn. 43024

 3. Babicka-Wirkus A.: Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów. War­szawa Biuro Rzecznika Praw Dziecka 2018 sygn 43054

 4. Borkowska A.: Dzieci w świecie gier komputerowych. Poradnik nie tylko dla rodziców. Warszawa Ośrodek Rozwoju Edukacji 2016 sygn. 43031

 5. Chatizow J.: Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży. Żyć, nie umierać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa „Difin” 2018 sygn. 43064

 6. Cox D.: Kreatywne myślenie dla bystrzyków. Gliwice „Helion” 2019 sygn. 43065

 7. Crone D.A., Horner R.H., Hawken L.S.: Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole. Program poprawy wzorców zachowania. Warszawa Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009 sygn. 43046

 8. Czemierowska-Koruba E.: Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecz­nie działać. Wyd. 2 Warszawa Ośrodek Rozwoju Edukacji 2015 sygn. 43029

 9. Dąbrowska M.: Grooming - wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne. Warszawa Biuro Rzecznika Praw Dziecka 2018 sygn. 43051

 10. Deptuła M., Potorska A., Borsich S.: Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecz­nym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2018 sygn. 43048

 11. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych. Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne. Warszawa Ośrodek Rozwoju Edukacji 2014 sygn. 43030

 12. Duda W.: Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych. Warszawa Ośrodek Roz­woju Edukacji 2018 sygn. 43036

 13. Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat. Europek na zajęciach języków. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Wyd. 2 Warszawa Ośrodek Rozwoju Edukacji 2013 sygn. 43032

 14. Gdy nastolatkowie sięgają po alkohol. Materiały edukacyjne dla rodziców i opiekunów nastolat­ków. Warszawa Fundacja Poza Schematami 2017 sygn. 43044

 15. Górka B.: Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych. Warszawa Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2015 sygn. 43037

 16. Gudro-Homicka M.: Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV-VIII. Warszawa „Difin” 2019 sygn. 43061

 17. Jadczak-Szumiło T., Wrona G.: Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie pla­nu pomocy. Poradnik praktyczny. Kraków „Suprema Lex” 2018 sygn. 43043

 18. Jaskulska A.: Pomaganie z pasją. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologicz­no-pedagogicznej. Warszawa Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 2015 sygn. 43038

 19. Knopik T.: Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań ucz­niów w codziennej praktyce szkolnej. Warszawa Ośrodek Rozwoju Edukacji 2018 sygn. 43040

 20. Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa Ośrodek Rozwoju Edukacji 2017 sygn. 43034

 21. Komunikacja, mowa, język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Red. J.J. Błeszyński To­ruń Wydawnictwo Adam Marszałek 2018 sygn. 43027

 22. Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze). Red. S.L. Stadniczeń­ko Warszawa Biuro Rzecznika Praw Dziecka 2015 sygn. 43058

 23. Korczak J.: Bobo. Feralny tydzień. Spowiedź motyla. Warszawa Biuro Rzecznika Praw Dziecka 2018 sygn. 43049

 24. Korczak J.: Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą. Warszawa Biuro Rzeczni­ka Praw Dziecka 2018 sygn. 43050

 25. Kozłowski P., Stasiak K.: Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne. War­szawa Biuro Rzecznika Praw Dziecka 2018 sygn. 43052

 26. Kruszyńska E.: Między zabawą a dydaktyką. Literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży. Toruń Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017 sygn. 43072

 27. Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski Wyd. 2 Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2014 sygn. 43023

 28. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka. Kielce Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2015 sygn. 43071

 29. Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D.: ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie - diagnoza, interwencja, pomoc. Warszawa Fundacja ETOH, Wydawnictwo Edukacyjne Remedium 2014 sygn. 43042

 30. Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania. Red. K. Chałas Warszawa Ośro­dek Rozwoju Edukacji 2016 sygn. 43035

 31. Płóciennik E.: Mądrość dziecka. Predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania. Łódź Wy­dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 sygn. 43073

 32. Płóciennik E.: Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne. Łódź Wydaw­nictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 sygn. 43063

 33. Podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat OPSC. Co powinny zrobić pań­stwa by zagwarantować, że dzieci i młodzież nie staną się przedmiotem handlu, prostytucji i dzie­cięcej pornografii. Warszawa Biuro Rzecznika Praw Dziecka we współpr. z Biurem Specjalnego Re­prezentanta Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci 2014 sygn. 43053

 34. Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro. Perspektywa korczakowska. T. 1-3 Red. M. Michalak War­sza­wa Biuro Rzecznika Praw Dziecka 2018 sygn. 43055-43057

 35. Robinson B.E., Rhoden J.L.: Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych. Praktyczny przewodnik. Warszawa Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017 sygn. 43045

 36. Rode D.: Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka spraw­ców. Kraków „Suprema Lex” 2018 sygn. 43047

 37. Sakowska J.: Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców. Wyd. 2 popr. Warszawa Ośrodek Roz­woju Edukacji 2016 sygn. 43033

 38. Schab L.M.: Lęk i zamartwianie się u nastolatków. Poradnik z ćwiczeniami. Kraków Wydawnic­two Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017 sygn. 43062

 39. Sher B.: Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. 100 za­jęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi. Gdańsk „Harmonia Universalis” 2018 sygn. 43068

 40. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Cz. 4 Red. E. Grudziewska Warsza­wa „Difin” 2019 sygn. 43067

 41. Standardy ochrony praw dziecka. Red. M. Michalak Warszawa Biuro Rzecznika Praw Dziecka 2018 sygn. 43059

 42. Szczepańska M., Gaweł-Luty E.: Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych dzieci i młodzie­ży. Wyd. 2 Kraków „Impuls” 2010 sygn. 43066

 43. Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość. Red. M. Herkt, A. Mieszała Poznań Centrum Turystyki Kul­turowej TRAKT 2017 sygn. 43028

 44. Szkoła wobec wymagań państwa. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów. Red. A. Gocłowska War­szawa Ośrodek Rozwoju Edukacji 2015 sygn. 43039

 45. Szmalec J.: Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształ­towaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich. Warszawa „Difin” 2019 sygn. 43060

 46. Szymańska J.: Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców. Wyd. 4 popr. Warszawa Ośrodek Rozwoju Edukacji 2016 sygn. 43041

 47. Wnukowska K.: Czy moje dziecko mówi poprawnie. Poradnik logopedyczny. Gdańsk „Harmonia” 2010 sygn. 43070

 48. Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. Red. D. Pluta-Wojciechowska, B. Sam­bor Gdańsk „Harmonia Universalis” 2017 sygn. 43025

 49. Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja. Red. M. Bogunia-Borowska Kraków Wydawnic­two Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 sygn. 43069