WAŻNE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYDANIA ORZECZENIA, OPINII O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA


 1. Zespół orzekający wydaje:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka lub ucznia, które jest:

  • niesłyszące

  • słabosłyszące

  • niewidzące

  • słabowidzące

  • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją

  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim

  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym

  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  • z niepełnosprawnością sprzężoną

  • niedostosowanie społeczne

  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym

  1. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - zespołowych /indywidualnych dla dziecka lub ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim,

  2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

  3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,

  4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


  1. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

  • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,

  • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego

  • poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.


  1. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku informując o tym wnioskodawcę.


  2. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.


  3. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.

  W zaświadczeniu lekarz określa:

  • przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

  • rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD),

  • wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia
   w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.


  1. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia.


  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2017, poz. 1743).