Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie


WYKAZ LITERATURY


wprowadzonej do zbiorów w roku szkolnym 2017/2018I. Oświata. Pedagogika ogólna

 1. Bielski J.: Nauczyciel doskonały. Kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela. Wyd. 2 Kraków „Impuls” 2017 sygn. 42643

 2. Czarnocka M.: Nowy obowiązkowy dokument - program wychowawczo-profilaktyczny. Poradnik dyrektora szkoły: nowe regulacje prawne w zakresie wychowania i profilaktyki, etapy konstruowa­nia nowego programu, organizacja prac rady pedagogicznej, przykład nowego programu wycho­wawczo-profilaktycznego. - Warszawa Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 2017 sygn. 42575

 3. Czerski W.: Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komuni­kacyjnych. Lublin Wydawnictwo UMCS 2017 sygn. 42726

 4. Frania M.: Nowe media, technologie i trendy w edukacji. W kierunku mobilności i kształcenia hy­brydowego. Kraków „Impuls" 2017 sygn. 42715

 5. Guziuk-Tkacz M., Siegień-Matyjewicz A.J.: Leksykon diagnostyki. Psychopedagogika, pedagogika transkulturowa. Warszawa Wydawnictwo Akademickie Żak 2016 sygn. 42732

 6. Jodłowska B.: Pedagogika sokratejska. Kraków „Impuls” 2012 sygn. 42582

 7. Kądziołka M.: Jak przeżyć szkołę. Poradnik nie tylko dla rodziców. Gdynia Wydawnictwo Nova Res 2018 sygn. 42788

 8. Kępski Cz.: Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa „Difin” 2016 sygn. 42581(Czyt.37.013), 42687

 9. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. Red. M. Tanaś, S. Galanciak Kraków „Impuls” 2018 sygn. 42777

 10. Mizerek H.: Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje. Kraków „Impuls” 2017 sygn. 42622

 11. Murzyn A.: Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie. Kraków „Impuls” 2015 sygn 42655

 12. Nalaskowski A.: Pedagogiczne zwierzątko. Fenomen niewiedzy. Kraków „Impuls” 2015 sygn. 42645

 13. Nowakowska-Siuta R.: Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków „Impuls” 2014 sygn. 42646

 14. Ripp P.: Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą. Słupsk „Dobra Literatura” 2017 sygn. 42530

 15. Robinson K., Aronica L.: Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację. Kraków „Element” 2015 sygn. 42634

 16. Siemieniecki B. :Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne. Kraków „Impuls” 2013 sygn. 42579

 17. Szołtysek A.E.: Filozofia kształcenia. Wychowanie i nauczanie. Kraków „Impuls” 2017 sygn. 42623

 18. Śliwerski B.: Meblowanie szkolnej demokracji. Warszawa Wolters Kluwer 2017 sygn. 42637

 19. Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji. Red. I. Surina, M. Chrzanowska-Gancarz Bydgoszcz Oficyna Wydawnicza Edward Mitek 2017 sygn. 42588

 20. Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej. Red. H. Kwiat­kowska Kraków „Impuls” 2015 sygn. 42504

 21. Vorderman C.: Jak uczyć się skutecznie - jakie to proste! Ilustrowany podręcznik technik przyswa­jania wiedzy. Warszawa „Arkady” 2017 sygn. 42516

 22. Wasilewski M. Pedagogika grecka. Od Protagorasa do Posejdoniosa. - Łódź Wydawnictwo UŁ 2017 sygn. 42578(Czyt.), 42686

 23. Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0. Red. M. Nowicka, J. Dziekońska Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek 2018 sygn. 42778

 24. Wychowanie patriotyczne. Pedagogika, polityka bezpieczeństwa, polityka historyczna. Red. K. Hen­ning Łódź Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2017

 25. Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej. Red. N. Walter Poznań Wydawnictwo Nau­kowe UAM 2016 sygn. 42534

 26. Zasoby rodziny - wychowanie, poradnictwo, praca socjalna. Red. E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Za­niewska, A. Zwierzchowska Gdańsk Wydawnictwo Naukowe Katedra 2016 sygn. 42765

II. Materiały pomocnicze do nauczania

 1. Bobiński W.: Wykształcić widza. Sztuka oglądania w edukacji polonistycznej. Kraków „Universitas” 2016 sygn. 42533

 2. Cieślak I., Cieślak L.: Zestawy zadań z języka polskiego. Toruń „Tutor” 2014 sygn. 42699

 3. Gudro M.: Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. Warszawa „Difin” 2017 sygn. 42649

 4. Hałabis M.: Z angielskim przez świat. Krzyżówki ze słowniczkiem obrazkowym. Warszawa Preston School & Publishing 2017 sygn. 42593

 5. Hockuba J.: Tajemnice i inne historie. Scenariusze zajęć wspierające pracę nauczyciela etyki w kla­sach 0-IV. Gdańsk „Harmonia” 2017 sygn. 42529

 6. Inglot J.: Polubić Słowackiego. Przewodnik literacki. Wrocław „Astrum” 2016 sygn. 42648

 7. Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego. Red. A. Janus-Sitarz Kraków „Universitas” cop. 2017 sygn. 42517

 8. Kowalczuk K.: Edukacja w pikselach. Gry komputerowe w procesie kształcenia. Gdańsk Wydawnic­two Naukowe Katedra 2016 sygn. 42513

 9. Kulig-Kozłowska A.: Facebook w szkolnej ławce. Media społecznościowe a edukacja polonistyczna. Kraków „Universitas” 2017 sygn. 42725

 10. Łoboziak S.: Biologia. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 sygn. 42551

 11. Nawój-Połczańska J.: Metoda projektu w doradztwie zawodowym. Scenariusze warsztatów dla dzie­ci i młodzieży. Warszawa „Difin” 2018 sygn. 42796

 12. Nelsen J., Glenn S.: Pozytywna dyscyplina w klasie. Jak rozwijać wzajemny szacunek, współpracę i odpowiedzialność w szkole. Milanówek „Pozytywna Rodzina” 2017 sygn. 42766

 13. Neuroedukacja. Red. W. Sikorski Słupsk Wydawnictwo Dobra Literatura 2015 sygn. 42522

 14. Pikała A., Sasin M.: Arteterapia. Scenariusze zajęć. Łódź Wydawnictwo UŁ 2016 sygn. 42724

 15. Płóciennik E.: Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży. Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 sygn. 42527

 16. Prusińska M.: Między nami anglistami czyli nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę. Brzezia Łąka Wydawnictwo Poligraf 2017 sygn. 42798

 17. Pultyn S.: Zajęcia artystyczne. Zajęcia filmowe. Publikacja dla szkół ponadgimnazjalnych. Gdynia „Operon” 2013 sygn. 42656

 18. Sacher W.A.: Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego. Wyd. 2 Kraków „Impuls” 2015 sygn. 42580

 19. Skolimowska K., Kud M.: Wychowanie do osobistego rozwoju. Pomysły na lekcje rozwijające kom­petencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 Warszawa „Difin” 2017 sygn. 42698

 20. Sternberg R.J., Jarvin L., Grigorenko E.L.: Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak za­pewnić uczniom sukces. Łódź Wydawnictwo UŁ 2018 sygn. 42794

 21. Stolarczyk S.: Język polski dla szóstoklasisty. Ćwiczenia. Warszawa „Lingo” 2016 sygn. 42675

 22. Sztuka rysowania. Podstawowe techniki. Red. B. Iwicka Warszawa „Arkady” 2015 sygn. 42652

 23. Tomczyk K.: Konturowe mapy Polski z ćwiczeniami. Toruń „Literat” 2017 sygn. 42574

 24. Warchoł K.: Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmiotowym systemem oceniania. Rzeszów „Fosze” 2017 sygn. 42525

 25. Witkowski W.: Historia Polski. Ćwiczenia z mapami dla gimnazjum i liceum. Wyd. 2 popr. Gdańsk Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2012 sygn. 42631

 26. Wrocławski G.: Łamigłówki biologiczne. Gimnazjum. Toruń „Literat”2016 sygn. 42636

 27. Wrocławski G.: Sprawdziany : przyroda : klasa V. Toruń „Literat” 2016 sygn. 42564

 28. Wróblewska A.J.: Kierunki geograficzne na wesoło. Zabawy przyrodnicze dla klas IV-VI. Kraków „Impuls” 2016 sygn. 42678


III. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 1. Angielski dla dzieci. Piosenki do słuchania, śpiewania i wspólnej nauki. Warszawa „Edgard” 2008 sygn. 42769

 2. Barańska M.: Sensorycznie wszystko gra. Piosenki z zabawami rozwijającymi integrację sensorycz­ną. Wyd. 2 Gdańsk „Harmonia” 2018 sygn. 42821

 3. Bartnicka-Kierylak A., Świtaj-Wirtek K.: Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii. Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne 2017 sygn. 42772

 4. Bury M., Matyjasek A.: Jesienne przygody w Neuronkowym Lesie. Kraków Wydawnictwo Edukacyj­ne 2017 sygn. 42751

 5. Centner-Guz M.: U progu czytelnictwa. Zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym. Lublin Wydawnictwo UMCS 2017 sygn. 42827

 6. Chrąściel K., Muzyk E.: Grafomozaiki. Twórcze zabawy grafomotoryczne doskonalące funkcje per­cepcyjno-motoryczne. Gdańsk Wydawnictwo Harmonia 2016 sygn. 42787

 7. Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M.: Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje nauko­wo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej. Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek 2017 sygn. 42790

 8. Edukacja małego dziecka. T. 10. Wychowanie i kształcenie - kierunki i perspektywy zmian. Red. E. O­grodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek Cieszyn Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Kraków „Impuls” 2017 sygn. 42667

 9. Edukacja małego dziecka. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Red. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek Cieszyn Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ Kraków „Impuls” 2017 2017 sygn. 42512

 10. Furmanik-Celejewska A.: Muzolandia przedszkolaka. Scenariusze zajęć dla nauczycieli rytmiki i wy­chowania przedszkolnego. Warszawa „Difin” 2016 + Dysk optyczny (CD) sygn. 42684

 11. Gilles Cotte D.: Metoda Montessori w domu. 80 zabaw edukacyjnych. Warszawa Wydawnictwo RM 2017 sygn. 42518

 12. Gwardys-Bartmańska M.: Myślenie matematyczne. Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne 2017 sygn. 42764

 13. Hałucha-Adamko M.: Heca w kurniku. Krzyżówki, labirynty, kolorowanki i inne zabawy ortogra­ficzne. Warszawa „Nasza Księgarnia” 2017 sygn. 42673

 14. Hockuba J.: Tajemnice i inne historie. Scenariusze zajęć wspierające pracę nauczyciela etyki w kla­sach 0-IV. Gdańsk „Harmonia” 2017 sygn. 42529

 15. Houghton P., Worroll J.: Leśna szkoła dla każdego. Zaprzyjaźnij się z przyrodą. Warszawa „Muza” 2017 sygn. 42552

 16. Jaffke Ch., Maier M.: Języki obce dla wszystkich dzieci. Doświadczenia szkół waldorfskich w naucza­niu najmłodszych. Kraków „Impuls” 2011 sygn. 42573

 17. Kołodziej L., Gondek E.: Koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa. Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne 2017 sygn. 42759

 18. Kołodziej L., Zgondek E.: Funkcjonowanie społeczne. Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne 2017 sygn. 42757

 19. Kołodziej L., Zgondek E.: Orientacja przestrzenna. Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne 2017 sygn. 42760

 20. Łubkowska A.: Elementarz dla dzieci z dysleksją. Warszawa „Nasza Księgarnia” 2016 sygn. 42671

 21. Mazan M.: Bajki terapeutyczne. Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne 2017 sygn. 42771

 22. Michalski U., Michalski T.: Artysta w przedszkolu i szkole. Techniki plastyczne dla dzieci. Kielce „Jedność” 2014 sygn. 42770

 23. Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka. Red. E. Płóciennik, D. Ra­dzikowska Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 sygn. 42521

 24. Onochin-Mączka M., Siatrak M.: Percepcja słuchowa. Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne 2017 sygn. 42761

 25. Patalas K.: Moja pierwsza logopedyczna książeczka. Gdynia Wydawnictwo Ida 2014 sygn. 42739

 26. Pedagogika wczesnoszkolna. Rekonstrukcja kluczowych problemów. Red. M. Magda-Abramowicz, I. Kopaczyńska, M. Nyczaj-Drąg Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek 2017 sygn. 42743

 27. Poussin Ch.: Metoda Montessori. Naucz mnie robić to samodzielnie. Warszawa Wydawnictwo RM 2017 sygn. 42795

 28. Radwańska A.: Jak pomóc dziecku z dysleksją. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa „Di­fin” 2017 sygn. 42632

 29. Saan A. van: 365 eksperymentów na każdy dzień roku. Konstancin-Jeziorna REA-SJ 2016 sygn. 42535

 30. Sampson S.D.: Kalosze pełne kijanek. Jak dzięki rozwijaniu miłości do przyrody wychować krea­tywne, odważne i odpowiedzialne dziecko. Białystok „Vivante” 2016 sygn. 42548

 31. Siatrak M., Onochin-Mączka M.: Motoryka mała. Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne 2017 sygn. 42763

 32. Skarbek K., Wrońska I.: Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przed­szkolnym. Wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedago­gicznej. Wyd. 3 popr. Kraków „CEBP 24.12” 2017 sygn. 42662

 33. Skiba D.: Koncentracja uwagi. Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017 sygn. 42758

 34. Skiba D.: Percepcja wzrokowa. Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne 2017 sygn. 42762

 35. Skibska J.: Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czy­tania i pisania. Kraków „Impuls” 2012 sygn. 42799

 36. Słupek K.: Gdy dziecko ma problemy z czytaniem. Gdańsk „Harmonia” 2017 sygn. 42514

 37. Szplit A.: Efektywnie i atrakcyjnie czyli o przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego. Kielce Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2016 sygn. 42668

 38. Szybkowska M.: Elementy integracji sensorycznej. Warszawa PWN Wydawnictwo Szkolne 2017 sygn. 42723

 39. Świc A.: Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole Wydawnictwo Nowik 2017 sygn. 42789

 40. Winczewski P.: Na każde przysłowie jest zabawa. Gdańsk „Harmonia” 2017 sygn. 42801

 41. Zima. Bardzo proste czytanki dla dzieci. Oprac. M. Hinz Gdańsk „Harmonia” 2017 sygn. 42700

IV. Pedagogika specjalna

 1. Bystrzanowska M.: Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Kraków „Impuls” 2018 sygn. 42800

 2. Chromik-Kovačs J., Banaszczyk I.: Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szko­le. Poradnik dla rodziców i nauczycieli. Gdańsk „Harmonia Universalis" 2017 sygn. 42712

 3. Chrzanowska I.: Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków „Impuls” 2015 sygn. 42583Czyt.

 4. Cieszyńska-Rożek J.: Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda krakowska. Kraków Centrum Metody Krakowskiej 2011 sygn. 42697

 5. Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty. Konteksty teoretyczne i praktyka. Red. E. Jeżewska-Krasnodębska, Barbara Skałbania Kraków „Impuls” 2017 sygn. 42661

 6. Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Red. J. Głod­kowska Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 sygn. 42619

 7. Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu. Poradnik dla nauczycieli. Red. A. Paluch, E. Drewniak-Wołosz Gliwice „Komlogo" 2017 sygn. 42705

 8. Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły. Red. nauk. A. Jakoniuk-Diallo Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM 2017 sygn. 42707

 9. Franczyk A., Krajewska K.: Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przed­szkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju. Kraków „Impuls” 2017 sygn. 42832

 10. Glej S.: Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Kraków „Impuls” 2018 sygn 42820

 11. Głodkowska J.: Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 sygn. 42620

 12. Grandin T.: Starsze dziecko z autyzmem. Gdańsk „Harmonia Universalis" 2017 sygn. 42718

 13. Hallowell E.M., Ratey J.J.: Jak żyć z ADHD. Poznań Media Rodzina 2007 sygn. 42496

 14. Kamińska D., Ślęzak-Stachulak A.: Dobasoli do kanuka. Ćwiczenia czytania pseudowyrazów dla dzie­ci z dysleksją. Wyd. 4 Gdańsk „Harmonia" 2017 sygn. 42704

 15. Konopczyński M.: Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Wyd. 2 Kraków „Im­puls” 2015 sygn. 42601

 16. Kowalik E.: Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy. Ćwiczenia usprawniające. Gdańsk Wydawnictwo Harmonia 2018 sygn. 42817

 17. Kowaluk M.: Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się. Lublin Wydaw­nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009 sygn. 42708

 18. Kranowitz C.S.: Nie-zgrane dziecko dorasta. Postępowanie z młodzieżą i osobami dorosłymi z zabu­rzeniami przetwarzania sensorycznego. Gdańsk „Harmonia Universalis” 2017 sygn. 42809

 19. Lubina M.: Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko. Kraków „Impuls” 2016. sygn. 42543

 20. Mannix D.: Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi : po­nad 160 gotowych do wykorzystania lekcji oraz arkuszy ćwiczeń pomagających rozwijać umiejęt­ności społeczne dzieci w klasie szkolnej i poza nią. Gdańsk CTB Wydawnictwo 2014 sygn. 42484

 21. Mikołajczak M.: Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera. Warszawa „Di­fin” 2017 sygn. 42754

 22. Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjo­nalnie zajmujących się problemem. Red. C. Marice Warszawa Fundacja „Adama” Fundacja na Rzecz Dzieci Autystycznych 2007 sygn. 42498

 23. Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej. Terapie szyte na miarę. Kraków „Impuls" 2017 sygn. 42713

 24. Myers, J.M.: Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera. Gdańsk „Harmonia Universalis" 2016 sygn. 42716

 25. Myślę, rozwiązuję i... wiem! Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas 4-6. Oprac. M. Hinz Wyd. 3 Gdańsk „Harmonia" 2017 sygn. 42714

 26. Ołdakowska-Żyłka B., Grąbczewska-Różycka K.: Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy dziecku i ro­dzinie. Warszawa „Difin” 2017 sygn. 42683

 27. Papuda-Dolińska B.: Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej. Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 sygn. 42706

 28. Różańska-Gał A., Kuś J.: Mój dzień. Program zajęć stymulująco-terapeutycznych dla dzieci ze znacz­ną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk „Harmonia” 2017 sygn. 42740

 29. Sabik M., Szczypczyk A.: Zabawy dla dzieci z autyzmem. Wyd. 3 Gdańsk „Harmonia" 2016 sygn. 42722

 30. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika e­dukacji i wsparcie. Kraków „Impuls” 2017 sygn. 42528

 31. Szłapa K., Tomasik I., Wrzesiński S.: Krok po kroku. Jak rozwijać mowę dziecka. Materiały do te­ra­pii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów. Wyd. 2 Gdańsk „Harmonia” 2016 + CD sygn. 42485

 32. Szłapa K., Tomasik I., Wrzesiński S.: Krok po kroku. Jak rozwijać mowę dziecka. Zabawy do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów. Wyd. 2 Gdańsk „Harmonia” 2016 sygn. 42486

 33. Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć. Red. V. Florkiewicz. Wyd. 6 (popr.) Łódź Akademia Huma­nistyczno-Ekonomiczna 2012 sygn. 42750

 34. Wojciechowski F., Opozda-Suder S.: Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych. Kraków „Impuls” 2017 .sygn. 42689

 35. Zraniony duch i zagrożone ciało. Resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej. Red. M. Kuskowski, K. Bocheńska-Włostowska Kraków „Impuls” 2016 sygn. 42701V. Literatura psychologiczno – socjologiczna

 1. Aboujaoude E.: Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości. Kraków Wy­daw­nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012 sygn. 42608

 2. Alloway T.P.: Trening umysłu dla bystrzaków. Gliwice „Helion" 2013 sygn. 42693

 3. Aron E.N.: Wysoko wrażliwe dziecko. Jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w przytłaczającym świecie? Sopot Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2018 sygn. 42721

 4. Aron E.N.: Wysoko wrażliwi. Łódź Feeria Wydawnictwo - Wydawnictwo JK 2017 sygn. 42610

 5. Ayres A.J.: Dziecko a integracja sensoryczna. Wyd. 2 Gdańsk „Harmonia Universalis” 2016 sygn. 42511

 6. Barkey R.A.: Zbuntowane dzieci. Ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami. Kraków Wy­dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015 sygn. 42612

 7. Baron-Cohen S.: Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa. Sopot „Smak Słowa” 2015 sygn. 42749

 8. Bednarek D.: Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa. Warszawa Wydawnictwo Nau­­kowe PWN 2016 sygn. 42611

 9. Berendt J., Sendor M.: Dogadać się z dzieckiem. Warszawa CoJaNaTo 2013 sygn. 42781

 10. Bloom P.: To tylko dzieci. Sopot „Smak Słowa" 2015 sygn. 42532

 11. Brown S.: Spektrum autyzmu i strategie deeskalacji. Praktyczny przewodnik po pozytywnych in­terwencjach behawioralnych dla dzieci i młodzieży. Gdańsk „Harmonia Universalis” 2017 sygn. 42822

 12. Brycz H.: Człowiek - instrukcja obsługi. Przewodnik po zachowaniach społecznych. Sopot „Smak Słowa" 2012 sygn. 42596

 13. Brzezińska A.: Społeczna psychologia rozwoju. Wyd. 3 Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014 sygn. 42747

 14. Busz A.: Włącz emocje. Opowiadania socjoterapeutyczne. Gdańsk „Harmonia” 2017 sygn. 42831

 15. Covey S.: 7 nawyków skutecznego nastolatka. Obowiązkowy przewodnik dla młodzieży. Poznań „Re­bis” 2017 sygn. 42489

 16. Damour L.: Zaplątane nastolatki. Jak dobrze przeprowadzić córkę z dzieciństwa do dorosłości. War­szawa „Agora" 2017 sygn. 42595

 17. Diagnoza behawioralna. Podręcznik. Red. A.S. Bellack, M. Hersen Warszawa ME-KOMP 2010 sygn. 42660

 18. Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Red. J. Skibska Wyd. 2 Kraków „Impuls” 2017 sygn. 42663

 19. Diagnoza w socjoterapii. Red. E. Grudziewska Warszawa „Difin” 2017 sygn. 42618 

 20. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Red. S. Goldstein, J.A. Naglieri, S. Ozonoff Kraków Wy­dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017 sygn. 42664

 21. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu. Red. B. Winczura Wyd. 2 Kra­ków „Impuls” 2017 sygn. 42709

 22. Empatia wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem. Podkowa Leśna Wydawnictwo MiND 2018 sygn. 42785

 23. Farnicka M.: Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuac­jach życiowych. Warszawa „Difin” 2013 sygn. 42738

 24. Flores S.E.: Sfejsowani. Jak media społecznościowe wpływają na nasze życie, emocje i relacje z in­nymi. Warszawa Muza SA 2017 sygn. 42746

 25. Fopka-Kowalczyk M.: Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie, cierpieniu i śmierci. Opowiadania i baj­ki. Warszawa „Difin” 2017 sygn. 42674

 26. Gabler J.: Socjologia dla bystrzaków. Gliwice „Helion" 2018 sygn. 42691

 27. Greenberg L.S.: Terapia skoncentrowana na emocjach. Gdańsk „Harmonia Universalis” 2015 sygn. 42589

 28. James S., Thomas D.: Dzikie stwory. Sztuka wychowania chłopców. Kraków „eSPe" 2011 sygn. 42621

 29. Jegier A., Szurowska B.: Umiejętności społeczne dzieci. Kształtowanie rozwoju emocjonalno-spo­łecz­nego dzieci w normie rozwojowej i ze specjalnymi potrzebami. Warszawa „Difin” 2017 sygn. 42752

 30. Juul J.: Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie? Podkowa Leśna Wydawnictwo MiND 2014 sygn. 42520

 31. Juul J.: Nie z miłości. Mądrzy rodzice – silne dzieci. Podkowa Leśna Wydawnictwo MiND 2011 sygn. 42500

 32. Kaczmarzyk M.: Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu. Słupsk „Dobra Li­teratura” 2017 sygn. 42748

 33. Kokoszka A.: Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej. Kraków Wydawnictwo UJ 2009 sygn. 42609

 34. Kubitsky J.: Vademecum psychoterapeuty. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2015 sygn. 42607

 35. Kuhnke E.: Sztuka komunikacji. Gliwice „Helion" 2017 sygn. 42651

 36. Lęk u dzieci. Poradnik z ćwiczeniami. Red. A. Kałwa Kraków Wydawnictwo UJ 2017 sygn. 42733

 37. Marek L.: Od próżnowania do rozwoju osobowego. Wolnoczasowa aktywność studentów. Toruń Wy­dawnictwo Adam Marszałek 2012 sygn. 42523

 38. Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Red. M. Święcicka Warszawa Wydaw­nictwo Paradygmat 2011 sygn. 42797

 39. Mischel W.: Test Marshmallow. Sopot „Smak Słowa” 2015 sygn. 42531

 40. Modrak M.: Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem. Doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej. War­szawa „Difin" 2016 sygn. 42524

 41. Ogonowska A.: Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów. Kraków Wydawnictwo Edukacyjne 2015 sygn. 42497

 42. Orłowska M., Błeszyński J.J.: Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna. Warsza­wa Wydawnictwo Naukowe PWN 2016 sygn. 42509

 43. Pasquale F., Cenini A.: Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy. Kielce „Jedność” 2018 sygn. 42837

 44. Psychologia dla służb społecznych. Red. K. Ostrowska Warszawa „Difin" 2015 sygn. 42602

 45. Psychologia rodziny. Red. I. Janicka, H. Liberska Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2015 sygn. 42603

 46. Ready R., Burton K.: NLP dla bystrzaków. Wyd. 2 Gliwice „Helion" 2014 sygn. 42685

 47. Schulte-Markwort M.: Wypalone dzieci. O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem. Słupsk „Dobra Li­teratura” 2017 sygn. 42756

 48. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Cz. 3 Red. E. Grudniewska Warszawa „Difin" 2017 sygn. 42606

 49. Stachowicz J.: Technogadżet w magicznym świecie konsumpcji. Warszawa Wydawnictwa Drugie 2016 sygn. 42587

 50. Trudności szkolne. Oprac. A. Umińska Toruń „Literat” 2016 sygn. 42719

 51. Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci. Red. A. Mikler-Chwas­tek Warszawa „Difin” 2017 sygn. 42826

 52. Winn D.: Manipulowanie umysłem. Wrocław „Moderator” 2004 sygn. 42737

 53. Zimbardo P.G., Sword R.M., Sword R.K.M.: Siła czasu. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2013 sygn. 42605

VI. Literatura różna

 1. 100/XX+50. Antologia polskiego reportażu XX wieku. T. 1, 1901-1965. Red. M. Szczygieł Wyd. 2 popr. Wołowiec Wydawnictwo Czarne 2014 sygn. 42507

 2. 100/XX+50. Antologia polskiego reportażu XX wieku. T. 2, 1966-2000. Red. M. Szczygieł Wyd. 2 popr. Wołowiec Wydawnictwo Czarne 2014 sygn. 42508

 3. 100/XX+50. Antologia polskiego reportażu XX wieku. T. 3, 1910-2000. Red. M. Szczygieł Wołowiec Wydawnictwo Czarne 2015 sygn. 42506

 4. 50 najpiękniejszych opowieści. Klasyka dla dzieci. Wyb. tekstów M. Potocka Poznań Papilon – Publi­cat 2016 sygn. 42658

 5. Antonioni P., Flynn S.M.: Ekonomia dla bystrzyków. Wyd. 2 Gliwice „Helion” 2014 sygn. 42669

 6. Anusiak D.: Oskar i pani Róża Erica-Emmanuela Schmitta. Toruń Wydawnictwo Literat 2016 sygn. 42577

 7. Bardijewska L.: Kot Karima i obrazki. Łódź „Literatura” 2016 sygn. 42633

 8. Basaj F., Michał L.: Zagadki geograficzne. Warszawa Demart 2015 sygn. 42594

 9. Bednarek J.: Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (cztrech prawych i sześciu lewych). War­szawa „Poradnia K” 2015 sygn. 42808

 10. Bikont A.: Sendlerowa. W ukryciu. Wołowiec „Czarne" 2017 sygn. 42717

 11. Branicki A.: W stronę nieba. Interaktywna szkoła astronomii. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 sygn. 42590

 12. Brzechwa J.: Akademia Pana Kleksa. Kraków „Greg” 2018 sygn. 42768

 13. Centkiewicz A., Centkiewicz Cz.: Zaczarowana zagroda. Warszawa „Nasza Księgarnia” 2017 sygn. 42835

 14. Cichoń W.: Cukierku, ty łobuzie! Wyd. 11 Rzeszów Wydawnictwo Dreams 2017 sygn. 42775

 15. Combrzyńska-Nogala D.: Syberyjskie przygody Chmurki. Łódź „Literatura” 2016 sygn. 42650

 16. Conan Doyle A.: Przygody Sherlocka Holmesa. Adaptacja w wersji angielsko-polskiej. Kraków Wydawnictwo 44.pl 2013 sygn. 42745

 17. Cox B., Cohen A.: Człowiek i Wszechświat. Kraków Copernicus Center Press 2016 sygn. 42568

 18. Cugowa L.: Maria Skłodowska-Curie. Poznań „Media Rodzina” 2008 sygn. 42806

 19. Cygan J.P.: Zagadki przyrodnicze. Warszawa Demart 2017 sygn. 42566

 20. Czarkowska I.: Gry planszowe. Bielsko-Biała Wydawnictwo Dragon 2018 sygn. 42727

 21. Czechow A.: Śmierć urzędnika. Kameleon. Człowiek w futerale. Wyd. 3 popr. Kraków „Greg” 2017 sygn. 42825

 22. Czerwińska-Rydel A.: Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej. Wyd. 2 Łódź Wydawnictwo Literatura 2018 sygn. 42791

 23. D'Ancona M.: Postprawda. Warszawa Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2018 sygn. 42818

 24. Dautheville A..: Sekrety roślin. Przyroda uchyla listka tajemnicy. Kraków Wydawnictwo Literackie 2017 42563

 25. Detektyw Łodyga na tropie zagadek przyrodniczych. Warszawa Edipresse Polska 2017 sygn. 42779

 26. Diouf M.: Mała książka o rasizmie. Warszawa Wydawnictwo Czarna Owca 2011 sygn. 42736

 27. Domino & kości. Łamigłówki. Sprawdź swoje umiejętności logiczne. Opole Wydawnictwo Nowik 2013 sygn. 42491

 28. Drozdowski M.M.: Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 1918 - 14 XII 1922. War­szawa „Rytm” 2017 sygn. 42677

 29. Dukaj J.: W kraju niewiernych. Kraków Wydawnictwo Literackie 2018 sygn. 42828

 30. Dunbar R.I.M.: Nowa historia ewolucji człowieka. Kraków Copernicus Center Press 2014 sygn. 42555

 31. Durrami M., Kalaugher L.: Kudłata nauka. Mądrość w świecie zwierząt. Kraków „Znak” 2017 sygn. 42550

 32. Dylewska K.: Świat. 1000 miejsc, które musisz zobaczyć. Bielsko-Biała Wydawnictwo Dragon 2017 sygn. 42586

 33. Eco U.: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa Wydawnictwa UW 2018 sygn. 42729

 34. Feuerstein G., Payne L.: Joga dla bystrzyków. Gliwice „Helion” 2013 sygn. 42676

 35. Fraisse N.: Marion, córeczko, dlaczego cię zadręczyli? Warszawa „Amber” 2016 sygn. 42682

 36. Franklin poznaje świat. Zabawy przedszkolaka. Bielsko-Biała Wydawnictwo Debit 2012 sygn. 42493

 37. Gajek G.: The Eldritch Club. Warszawa „Edgard” 2017 sygn. 42703

 38. Gawryluk B.: Gwizdek. Przygody tatrzańskiego świstaka. Łódź „Literatura” 2013 sygn. 42494

 39. Gawryluk B.: Teraz tu jest nasz dom. Łódź „Literatura” 2016 sygn. 42654

 40. Gibson C.: Jak czytać symbole. Język symboli w różnych kulturach. Warszawa „Arkady” 2015 sygn. 42515

 41. Gifford C.: Ale Kosmos! Wszystko o planetach, gwiazdach i rakietach. Kielce „Jedność” 2016 sygn. 42567

 42. Gocman R.: Historia i społeczeństwo. Gospodarka. Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2016 sygn. 42626

 43. Goddard S.: Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i dorosłych. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2015 sygn. 42598

 44. Gooley T.: Przewodnik wędrowca. Sztuka odczytywania znaków natury. Kraków Wydawnictwo Ot­warte 2017 sygn. 42561

 45. Góra J.: Jan Paweł II. Poznań „Media Rodzina” 2008 sygn. 42804

 46. Grabowska-Piątek M.: 50 prac ręcznych na lato. Wrocław „Siedmioróg” 2014 sygn. 42488

 47. Hecker J.: Przyroda to przygoda. Eksperymenty małego naukowca. Kielce „Jedność” 2013 sygn. 42562

 48. Herbert Z.: Wiersze wybrane. Kraków Wydawnictwo a5 2017 sygn. 42829

 49. Huxley A.: Nowy wspaniały świat 30 lat później. Raport rozbieżności. Warszawa Warszawskie Wy­dawnictwo Literackie Muza 2018 sygn. 42741

 50. Huxley A.: Nowy wspaniały świat. Wyd. 11 popr. Warszawa Muza SA 2018 sygn. 42742

 51. Ilustrowana encyklopedia zwierząt. Bełchatów P.H.W. Fenix 2015 sygn. 42546

 52. Ionesco E.: Łysa śpiewaczka. Lekcja. Krzesła. Izabelin „Świat Literacki” 2004 sygn. 42792

 53. Jansson T.: Opowiadania z Doliny Muminków. Warszawa „Nasza Księgarnia” 2017 sygn. 42576

 54. Januszewski A.: Gry planszowe. Kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza. Warszawa Wydaw­nictwo SBP 2017 sygn. 42710

 55. Jennings S.: Franklin i książka z biblioteki. Bielsko-Biała Wydawnictwo Debit 2007 sygn. 42492

 56. Kamińska M.: Chłopcy z Placu Broni Ferenca Molnára. Toruń „Literat” 2016 sygn. 42774

 57. Kanios A.: Praca socjalna z rodziną problemową. Kraków „Impuls” 2016 sygn. 42744

 58. Kiełbasiński K.: Wyrewolwerowany rewolwerowiec. Łamańce językowe. Warszawa Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal 2017 sygn. 42720

 59. Kleinbaum N.H.: Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Wyd. 3 Poznań „Rebis” 2018 sygn. 42823

 60. Kłosińska K.: Na tropie słów. Poznań „Publicat” 2016 sygn. 42569

 61. Kosik R.: Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. Warszawa „Powergraph” 2018 sygn. 42786

 62. Kosmowska B.: Pozłacana rybka. Łódź Wydawnictwo Literatura 2018 sygn. 42819

 63. Kownacka M.: Plastusiowy pamiętnik. Wrocław „Siedmioróg” 2017 sygn. 42502

 64. Kozłowska U.: Wierszyki tropiące byki. Ożarów Mazowiecki Oleksiejuk i Ska 2014 sygn. 42753

 65. Kożuchowski K., Wibig J., Degirmendžić J.: Meteorologia i klimatologia. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 sygn. 42638

 66. Krajewska A.M.: Trzy legendy. Walka o niepodległość i granice w polskiej międzywojennej litera­turze młodzieżowej. Warszawa Biblioteka Narodowa 2009 sygn. 42694

 67. Kratz R.F., Siegfried D.R.: Biologia dla bystrzyków. Wyd. 2 Gliwice „Helion” 2017 sygn. 42541

 68. Krauss L.M.: Wszechświat z niczego. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic. Warszawa Prószyński i Ska 2014 sygn. 42592

 69. Księga ptaków. Red. P. Kędziora Warszawa „ARTI" 2017 sygn. 42549

 70. Kukowska M.: Przepis na wolontariat. Warszawa Narodowe Centrum Kultury 2015 sygn. 42526

 71. Kulig K., Jakubowska A.: Chemia w farmacji. Kraków „ZamKor” 2012 sygn. 42616

 72. Kusztelski B.: Mikołaj Kopernik. Poznań „Media Rodzina” 2010 sygn. 42807

 73. Lamża Ł.: Wszechświat krok po kroku. Opowieść o ewolucji Wszechświata. Od ramion spiralnych galaktyk, przez zderzenia kontynentów, po tajemne życie pierwotniaków. Kraków Copernicus Cen­ter Press 2017 sygn. 42591

 74. Landau I.: Ostatnie piętro. Łódź Wydawnictwo Literatura 2015 sygn. 42813

 75. Lazar J.: Arduino i projekty LEGO. Warszawa APN Promise 2013 sygn. 42614

 76. Lem S., Mrożek S.: Listy 1956-1978. Kraków Wydawnictwo Literackie 2017 sygn. 42734

 77. Lem S.: Cyberiada. Kraków Wydawnictwo Literackie 2018 sygn. 42776

 78. Lem S.: Wizja lokalna. Kraków Wydawnictwo Literackie 2017 sygn. 42830

 79. Lewis-Stempel J.: Prywatne życie łąki. Poznań Wydawnictwo Poznańskie 2017 sygn. 42560

 80. Lifting H.: Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Poznań Zysk i S-ka 2016 sygn. 42782

 81. Lipiński W.: Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918. Łomianki Wydawnictwo LTW 2016 sygn. 42696

 82. Litmanowicz M.: Chcę grać w szachy! Mamo, naucz mnie... Warszawa „Penelopa" 2013 sygn. 42615

 83. Louv R.: Ostatnie dziecko lasu. Warszawa „Mamania” 2016 sygn. 42557

 84. Łazarewicz C.: Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka. Wołowiec Wydawnictwo Czar­ne 2017 sygn. 42702

 85. Łubieński S.: Dwanaście srok za ogon. Wołowiec „Czarne” 2016 sygn. 42666

 86. Markowicz M., Pytlińska O., Wyroda A.: Historia i społeczeństwo. Europa i świat. Warszawa Wydaw­­nictwa Szkolne i Pedagogiczne 2017 sygn. 42625

 87. Markowicz M., Pytlińska O., Wyroda A.: Historia i społeczeństwo. Wojna i wojskowość. Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2016 sygn. 42630

 88. Markowicz M., Pytlińska O., Wyroda A.: Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2017 sygn. 42628

 89. Markowicz M., Pytlińska O., Wyroda A.:Historia i społeczeństwo. Kobieta i mężczyzna, rodzina. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2016 sygn. 42627

 90. Markowiczm., Pytlińska O., Wyroda A.: Historia i społeczeństwo. Swojskość i obcość. Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2016 sygn. 42629

 91. Marti T.: Antonie de Saint-Exupéry. Poznań „Media Rodzina” 2006 sygn. 42802

 92. Marttinen T.: Muminek pilnuje psa i inne opowiadania. Warszawa „Egmont” 2016 sygn. 42553

 93. Martynkien E.: Detektyw Łodyga na tropie zagadek fizycznych. Warszawa Edipresse Polska 2018 sygn. 42780

 94. Melillo R.: Rozłączone dzieci. Program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zabrzeniami neurologicznymi. Gdańsk „Harmonia Universalis” 2017 sygn. 42604

 95. Molnár F.: Chłopcy z Placu Broni. Warszawa „Nasza Księgarnia” 2018 sygn. 42773

 96. Monety, karty & klucze. Łamigłówki. Wzmocnij możliwości swojego umysłu. Opole Wydawnictwo Nowik 2014 sygn. 42499

 97. Moore J.T.: Chemia dla bystrzyków. Wyd. 2 Gliwice „Helion” 2015 sygn. 42659

 98. Morris T.: Filozofia dla bystrzyków. Gliwice „Helion” 2015 sygn. 42672

 99. Mularska-Kucharek M., Czernik E.: Jesień życia? Wiosna możliwości! Przewodnik po późnej doros­łości. Łódź Wydawnictwo UŁ 2016 sygn. 42730

 100. Najpiękniejsza historia zwierząt Warszawa „Cyklady” 2002 sygn. 42554

 101. Najpiękniejsze baśnie H.Ch. Andersena. Poznań „IBIS” 2017 sygn. 42641

 102. Najpiękniejsze baśnie Hansa Christiana Andersena. Poznań Publicat S.A. 2016 sygn. 42642

 103. Nela mała Reporterka: 10 niesamowitych przygód Neli. Warszawa Burda NG Polska 2014 sygn. 42767

 104. Newman J., Kranowitz C.: Zgrane nie-zgrane dziecko. Pięćdziesiąt prostych ćwiczeń, które pomogą dziecku rozwijać się, uczyć i rosnąć. Gdańsk „Harmonia Universalis” 2017 sygn. 42836

 105. Nosowska D.: Mazurek Dąbrowskiego. Historia naszego hymnu. Poznań Wydawnictwo Ibis 2017 sygn. 42793

 106. Nowak E.: Pajączek na rowerze. Kraków „Greg” 2018 sygn. 42814

 107. Nowak G.: Abecadło czyli wierszyki o literkach. Kraków „Greg” 2017 sygn. 42490

 108. Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia. Red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa Wydawnictwo SBP 2017 sygn. 42556

 109. Nowosad I., Czarkowski K.T.: Tworzenie aplikacji internetowych. E.14.2 Tworzenie aplikacji interne­towych i baz danych oraz administrowania bazami. Warszawa „Nowa Era" 2016 sygn. 42647

 110. O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie. Wyd. 5 Łódź Wydaw­nictwo Literatura 2017 sygn. 42810

 111. Oblicza patologii zawodowych i społecznych. Red. G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski War­szawa „Difin” 2015 sygn. 42644

 112. Olech J.: Dynastia Miziołków. Wyd. 22 popr. Łódź Wydawnictwo Literatura 2018 sygn. 42784

 113. Olek-Redlarska Z.: Portrety imion dziecięcych. Kraków „Impuls” 2015 sygn. 42690

 114. Ostrowicka B.: Elementarz przyrodniczy. Warszawa „Nasza Księgarnia” 2017 sygn. 42558

 115. Pauken M.: Termodynamika dla bystrzyków. Gliwice „Helion” 2017 sygn. 42692

 116. Pawlak R.: Czy muszę chodzić do szkoły czyli po co komu nauka? Warszawa „Juka-91” 2017 sygn. 42510

 117. Perłowska M.: Chemia w kosmetologii. Kraków „ZamKor” 2012 sygn. 42617

 118. Phillips Ch.: Myślę, więc jestem. 50 łamigłówek wspomagających obiektywne myślenie. Gliwice „Helion” 2016 sygn. 42640

 119. Piątkowska R.: Hebanowe serce. Łódź :”Literatura” 2017 sygn. 42624

 120. Piątkowska R.: Która to Malala? Łódź „Literatura” 2017 sygn. 42635

 121. Poe E.A.: Opowieści miłosne, śmiertelne i tajemnicze. Poznań „Vesper" 2010 sygn. 42811

 122. Poe E.A.: Poezje. Toruń „C&T” 1999 sygn. 42815

 123. Polska międzywojenna. Tekst K. Kunicki, T. Ławecki, L. Olchowik Kluki „FENIX” 2015 sygn. 42688(Czyt.)

 124. Prusińska M.: Atlas ryb akwariowych. 150 gatunków. Warszawa Wydawnictwo SBM 2016 sygn. 42538

 125. Roth R.: Dlatego nie jemy zwierząt. Książka o weganach, wegetarianach i wszystkich żywych isto­tach. Warszawa Wydawnictwo Cień Kształtu 2017 sygn. 42544

 126. Rudź P.: Jak to działa? Kosmos. Warszawa Wydawnictwo SBM 2016 sygn. 42571

 127. Rudź P.: Jak to działa? Ziemia. Warszawa Wydawnictwo SBM 2017 sygn. 42572

 128. Rzehak W., Zagnińska M.: Poezja staropolska z opracowaniem. Kraków „Greg” 2017 sygn. 42816

 129. Sabat J.: Zagadki o zwierzętach. Gdańsk „Harmonia” 2011 sygn. 42565

 130. Schmidt E.E: Oskar i pani Róża. Kraków „Znak” 2011

 131. Shamieh C.: Elektronika dla bystrzyków. Wyd. 3 Gliwice „Helion” 2017 sygn. 42670

 132. Skrok A., Ulanowski K.: Zwierzęta chronione w Polsce. Poznań „Ibis” 2017 sygn. 42540

 133. Sorman J.: Jak zwierzę. Katowice Wydawnictwo Sonia Draga 2013 sygn. 42547

 134. Sójka-Leszczyńska A., Wróbel D.: Bajki po polsku i po angielsku. Poznań Publicat S.A. 2015 sygn. 42539

 135. Stalfelt P.: Mała ksiązka o przemocy. Warszawa Wydawnictwo Czarna Owca 2008 sygn. 42735

 136. Szłapa K., Tomasik I., Wrzesiński S.: Jak pomóc nie zapomnieć? Ćwiczenia pamięci i mowy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami demencyjnymi. Gdańsk „Harmonia” 2017 sygn. 42711

 137. Szmidt O.: Kownacka – ta od Plastusia. Wołowiec „Czarne” 2016 sygn. 42731

 138. Szymborska W., Herbert Z.: Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja 1955-1996. Kraków „a5” 2018 sygn. 42728

 139. Szymborska W.: Wybór poezji. Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2018 sygn. 42755

 140. Śliwerski B.: Książki (nie)godne czytania. Kraków „Impuls” 2017 sygn. 42679

 141. Środa M.: O gender i innych potworach. Warszawa „Czarna Owieczka” 2014 sygn. 42599

 142. Teitelbaum O, Teitelbaum Ph.: Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze ozna­ki autyzmu. Gdańsk „Harmonia Universalis” 2012 sygn. 42487

 143. Terlikowska M.: Drzewo do samego nieba. Warszawa Muza SA 2018 sygn. 42783

 144. Thompson M.., Thompson L.: Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psycho­fizjologii stosowanej. Wrocław Biomed Neurotechnologie 2012 sygn. 42613

 145. Toro L.: Mahatma Gandhi. Poznań „Media Rodzina” 2008 sygn. 42805

 146. Twardowski J., Twardowska K.: Atlas motyli. 250 gatunków motyli. Warszawa Wydawnictwo SBM 2014 sygn. 42536

 147. Twardowski J., Twardowska K.: Atlas owadów. 250 polskich gatunków. Warszawa Wydawnictwo SBM 2015 sygn. 42537

 148. Vorderman C.: Muzyka - jakie to proste! Kolorowy przewodnik po zasadach muzyki, z którymi skomponujesz swój pierwszy utwór! Warszawa „Arkady” 2017 sygn. 42639

 149. Waal F.B.M. de: Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych. Kraków Copernicus Center Press 2016 sygn. 42542

 150. Wallraff G.: Z nowego wspaniałego świata. Wołowiec Wydawnictwo Czarne 2012 sygn. 42834

 151. Wohlleben P.: Duchowe życie zwierząt. Kraków Wydawnictwo Otwarte 2017 sygn. 42545

 152. Wohlleben P.: Sekretne życie drzew. Kraków Wydawnictwo Otwarte 2016 sygn. 42503

 153. Wolontariat. Warszawa „Multico” 2016 sygn. 42505

 154. Wróbel A.: Sztuka wychowania czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie. Bielsko-Biała „Peef Me­dia" 2017 sygn. 42653

 155. Zawalich M.: Stowarzyszenie Umarłych Poetów Nancy H. Kleinbaum. Toruń „Literat” 2009 sygn. 42824

 156. Zegarelli M.: Logika dla bystrzyków. Gliwice „Helion” 2018  42680

 157. Zgorzeliska A.: Fryderyk Chopin. Poznań „Media Rodzina” 2010 sygn. 42803